Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

24 juni FCBE commissie vergadering: Voorjaarsnota, de Sociale Agenda en de lening aan Enexis

FCBE vergadering 24 juni 2020
Sociale agenda

Voor ons ligt Statenstuk 2020-936 betreffende de Sociale Agenda 2020-2023
D66 steunt het college in het initiatief om te komen tot een sociale agenda.
Immers Drenthe wordt gevormd door het landschap, de ondernemingen, maar vooral door de mensen die er wonen.

Het gaat D66 juist om de mensen in Drenthe en dat er extra aandacht en inzet vanuit de provincie komt voor diegene die het moeilijk hebben om mee te komen is alleen maar toe te juichen.
Dat er in Drenthe bijna 7000 kinderen in armoede opgroeien en dat er 45.000 mensen in Drenthe laaggeletterd zijn vraagt om actie en onderstreept het belang van een goede sociale agenda
.
De thema’s zoals die benoemd zijn in de sociale agenda vinden wij logisch en goed, alleen als we gaan inzomen op de diverse thema’s dan valt ons vooral op dat de doelen vaag worden geformuleerd en dat de inzet vooral het maken van rapporten is en weinig over mensen gaat.

Dat er voor de 4 systeemorganisaties nu een structurele financiering wordt voorgesteld in plaats van telkens incidenteel is een goede zaak en kunnen we mee instemmen.
Maar D66 vindt het wel vreemd en niet logisch dat wij nu de voorliggende Sociale agenda 2020-2023 gaan bespreken en over stemmen zonder daarbij de financiële middelen in te gaan vullen.
Het is toch heel vreemd en onlogisch dat wij nu het beleid gaan vaststellen en in het najaar over de financiële invulling via de investeringsagenda gaan praten.
Voor het werkplan 2020 behorend bij de sociale agenda 2020-2023 wordt bij de 5e begrotingswijziging 1 miljoen gereserveerd vanuit de investeringsagenda. De 1 miljoen is bedoelt om een start te kunnen maken met de uitvoering van het werkplan 2020, maar dat betekend volgens ons automatisch dat wij ook instemmen met het totaal bedrag van 3 miljoen voor het werkplan 2020. Je gaat geen 1 miljoen investeren in een start en daarna besluiten om het toch maar niet te doen.
Volgens D66 kunne wij dan bij de behandeling van de investeringsagenda alleen maar instemmen met de 7 miljoen voor de sociale agenda, anders krijg een hele kromme en vreemde situatie. Wij kunnen dus alleen maar tekenen bij het kruisje.

De behandeling van de investeringsagenda is verplaatst naar het najaar om de gevolgen van de coronacrisis voor Drenthe beter te kunnen overzien en de investeringsagenda van 50 miljoen mede te gebruiken om de sociale pijn en economische schade in Drenthe te verzachten.
In dat licht bezien verbaast het D66 dat nu wel de sociale agenda wordt besproken en voorgelegd ter besluitvorming.

De algemene verwachting is dat door de coronacrisis de armoede zal toenemen in de komende jaren, veroorzaakt door de zzp-ers in de evenementen en recreatie branche die hun omzet zien wegvallen en de ontslag golf die nog verwacht wordt.
Tevens hebben wij gezien dat door onderwijs op afstand de kansen ongelijkheid is toegenomen, niet elk kind heeft een thuis situatie die veilig is en waar voldoende ruimte en middelen zijn om goed thuis onderwijs te volgen.
Daarom is D66 van mening dat nu investeren in armoede beleid, laaggeletterdheid en scholing van uit de sociale agenda een uitstekend initiatief zou zijn. Maar dan wel volledig inclusief de benodigde middelen.
En de overige thema’s zoals die benoemd zijn in de sociale agenda 2020-2023 te behandelen en te besluiten in het najaar tegelijk met het vaststellen van de investeringsagenda.

Wij zouden graag van de gedeputeerde willen vernemen hoe hij hier over denkt.

Na beantwoording gedeputeerde overwegen we het aankondigen van een amendement op het besluit.

Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding NV

Het verstrekken van leningen aan bedrijven als Enexis is wat betreft D66 geen kern taak van de provincie.
Maar het belang van voldoende netcapaciteit en een goede infrastructuur in Drenthe om de energietransitie mogelijk te maken vindt D66 wel noodzakelijk en belangrijk voor Drenthe.

Wat voor D66 wel belangrijk is dat de uitbreiding van netcapaciteit ook ten goede komt aan de lokale initiatieven voor de energie transitie.
We zien voorbeelden in Wieringermeer en Zeewolde waar datacentra ’s van grote bedrijven de volledige netcapaciteit opslokken en de inwoners en lokale initiatieven geen enkel profijt hebben van de netwerk uitbreiding.
Kan de gedeputeerde aangeven of dit via aanvullende voorwaarden van de lening geborgd kan worden?

Volgens D66 zou het goed zijn om de opbrengsten van de verstrekte lening aan Enexis te reserveren voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven op het gebied van energietransitie projecten. Zo profiteren inwoners en maatschappelijke organisaties direct van deze lening.
Hoe kijkt de gedeputeerde naar dit voorstel.

2e termijn

D66 kan instemmen met het voorstel om een hybride converteerbare aandeelhouderslening te verstrekken, maar wel op voorwaarde dat wordt voldaan aan de hierboven genoemde punten.

5e wijziging van de begroting 2020

Met de 5e begroting wijziging wordt ingestemd met de financiële dekking voor de corona maatregelen zijnde de noodsteun aan de kleine Drentse musea en het “snelloket Covid-19-maatregelen voor de vrijetijdssector”, D66 staat volledig achter deze maatregelen en kan de ook instemmen met de financiering.

Ook wordt er een voorstel gedaan om 1 miljoen van uit de investeringsagenda te reserveren voor het werkplan 2020 vanuit de sociale agenda.
Hierover hebben we vragen en bedenkingen maar daar komen we op terug bij de behandeling van de Sociale agenda later vandaag.

FCBE 24 juni 2020 Voorjaarsnota

De bespreking van de voorjaarsnota zou één van de hoogtepunten van het politieke jaar moeten zijn…..
Vorig jaar, de 1e voorjaarsnota van het college was een algemene tekst zonder financiële onderbouwing. Slechts een voorstel voor een andere indeling. Het college was net van start gegaan…
Nu de 2e voorjaarsnota, helaas in een tijdsperiode die niemand had kunnen vermoeden, de coronacrisis.
We kunnen nog niet voorspellen of er een 2e uitbraak op ons af zal komen. Zijn we al voldoende in staat zijn de gevolgen in beeld te brengen? Gevolgen op korte termijn en op lange termijn. De effecten op de economische groei zijn nog onvoorspelbaar, maar zullen waarschijnlijk alle inwoners raken. Dit zal extra zorg vragen voor de mensen die al moeite hadden om in onze maatschappij mee te komen.
We worden wel geconfronteerd met keuzes die ooit gemaakt zijn, waarvan we ons moeten én willen afvragen of dat nog de keuzes zijn waar we nog de gedragen keuzes voor de toekomst zijn. D66 is nog meer doordrongen van het investeren in een circulaire economie en een voedselketen die wat betreft D66 meer in evenwicht dient te zijn met de omgeving.
Hoe kwetsbaar en afhankelijk zijn we geworden in de tijden dat het allemaal goed leek te gaan en er geen einde aan de welvaart leek te komen.
Het zijn onzekere tijden, waarin het zoeken is naar de juiste balans en het besturen op lange termijn een andere opgave lijkt.
Er zijn enkele noodfondsen ingesteld, waarbij de vrije ruimte een oplossing voor de korte termijn kan bieden.
Bij de bespreking. Afgelopen mei in PS: “Drenthe in tijden van Corona” heeft D66 voorgesteld om naast de inmiddels beschikbaar gestelde middelen het bedrag dat met de investeringsagenda gemoeid zou zijn om te zetten in een coronafonds.
Inmiddels heeft het college voorgesteld om de investeringsagenda niet bij deze voorjaarsnota te bespreken maar bij de begroting in het najaar. Dat vinden wij een goede keuze.
In uw beantwoording schrijft u; wat het college betreft past het in de lijn om de investeringsagenda te betrekken bij de lange termijn maatregelen voor de opvang van de coronacrisis”! om te vervolgen dat u de conclusie van D66 niet deelt!! Wat is het verschil? wij noemen het een coronafonds en u niet. Beide zeggen we dat we de discussie over de besteding van de middelen van de investeringsagenda willen heroverwegen ten gunste van de gevolgen van de coronacrisis.
Mbt de door ons genoemde punten over de sociale agenda komen we hier bij de behandeling later vandaag op terug.
Voorzitter dan hebben we nog een vraag in de zijlijn van de bespreking van de voorjaarsnota: In de kamerbrief van 28 mei jl betreffende het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden staan maatregelen die al vastgesteld zijn door het kabinet (kwijtschelden huur aan sportverenigingen, eigen bijdrage WMo, eigen bijdrage opvang voor ouders in vitale beroepen, tijdelijke overbruggigsregeling zelfstandige ondernemers, vergoeding bijstand op niveau voorlopig vastgesteld budget) (compensatie 3 maanden inkomensdaling door minder parkeer en toeristenbelasting)
Het heeft ons verbaasd dat we in een recent overleg met partijgenoten in de 2e kamer en het kabinet hoorden dat de gevraagde bedragen van gemeenten nogal bescheiden waren. De vraag is aan de gedeputeerde financiën; Is dit bij u bekend en hebt u overleg met gemeenten over de compensatie die gevraagd werd en zal worden?
Zo ja wat is uw inschatting van de gevraagde bedragen? Zijn ze te bescheiden?