Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Begroting 2019: evenwichtig met een aantal zorgen

Tijdens de vergadering van de commissie FCBE liet Statenlid Marianne van der Tol namens de fractie haar licht schijnen over de Begroting 2019. Ze startte haar bijdrage met te zeggen dat de begroting volgens de fractie van D66 er evenwichtig uitziet en dat er investeringen zijn gedaan in tal van goede projecten met toegevoegde waarde. Enkele zorgen uitte Van der Tol over de verminderde inkomsten uit het provinciefonds, over een nog niet financieel ingevulde, nieuwe CAO voor de provincieambtenaren, over het ontbreken vaneen structurele vrije bestedingsruimte in de begroting en tot slot over het moeten aantrekken van nieuw vreemd vermogen in de toekomst. Van der Tol vroeg dan ook aan Gedeputeerde Staten in hoeverre het ontbreken van deze vrije bestedingsruimte effect heeft op een ambitieus collegeprogramma in de toekomst, waarbij ze specifiek aandacht vroeg voor het effect op de realisatie van de energietransitie.

Verder stipte Van der Tol de regiodeals aan. Er zijn 88 voorstellen ingediend bij de Rijksoverheid, wat neerkomt op een totaalbedrag van 1,3 miljard. Er is echter 200 miljoen beschikbaar. De vraag die hieruit voortvloeide was dan ook in hoeverre de provincie hierdoor getroffen zal worden. Gedeputeerde Jumelet antwoordde dat er inmiddels geen 88 maar 25 voorstellen meedoen in de volgende ronde en dat er gekozen zal worden tussen de voorstellen. Ook kwam de huidige financiële situatie van de gemeente Emmen aan bod. In 2012 heeft de provincie 6 miljoen uitgeleend aan de gemeente Emmen, dat besteed is aan de bouw van Wildlands. Van der Tol vroeg zich af in hoeverre de financiële situatie van de gemeente Emmen op dit moment invloed heeft op de terugbetaling van deze lening. Volgens Gedeputeerde Bijl zijn er op dit punt geen zorgen en kan het zelfs zo zijn dat de gemeente Emmen deze 6 miljoen versneld zal terugbetalen.

Tot slot stipte Van der Tol de mogelijkheden op het gebied van treinvervoer in Drenthe aan. Zo wordt er nu gewerkt aan het traject Emmen-Rheine. Van der Tol vroeg vervolgens naar verdere mogelijkheden ter bevordering van het treinvervoer, bijvoorbeeld de spoorlijn Ter Apel-Emmen, aangezien de gemeente Westerwolde hier een klein budget van 220.000 voor heeft gereserveerd. Dit voorbeeld was volgens Gedeputeerde Brink geen realistische optie.

Van der Tol besloot haar bijdrage met een enkele opmerking over water, namelijk de gevolgen van de droge zomer op de waterstand in Drenthe en de onvoldoende ecologische waterkwaliteit. Volgens Gedeputeerde Brink zijn de waterstanden in Drenthe ondanks de droogte op peil gebleven. Wat betreft de ecologische waterkwaliteit wist gedeputeerde Bijl te melden dat door technologische ontwikkelen steeds meer informatie uit metingen van water gehaald kan worden, wat betekent dat er ook steeds meer negatieve waarden uit deze metingen naar voren komen.

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 14 november zal er een besluit worden genomen over de Begroting 2019.