Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 juni 2020

Commissie vergadering OGB 17 juni: jaarstukken RUD, de wolf in Drenthe en Prolander

7. RUD Drenthe: Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021; GS-brief van 21 april 2020

 

Uit de rapportage en beantwoording van de vragen krijgen wij de indruk dat de RUD de organisatie, informatie voorziening en bedrijfsvoering onder controle heeft en goede stappen vooruit gezet heeft.
Na een aantal moeilijke en onrustige jaren, lijkt de rust in de organisatie terug gekeerd bij de RUD.
Maar de RUD is er nog niet, er zijn een aantal zaken die de nodige aandacht vragen en die in de komende tijd aangepakt dienen te worden.
Zoals: het hoge ziekte verzuim, het weerstandsvermogen, de automatisering ( LOS systeem) en de interne controle.

 

Alles overziend blijft de fractie van D66 de ontwikkelingen van de RUD kritisch volgen en worden graag regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, maar D66 vindt wel dat de RUD op de goede weg is.

De wolf

De brief: Reactie advies wolf (dd 14 april 2020) en het betreffende persbericht van de provincie waren voor D66 aanleiding om in de commissie OGB van 6 mei jl. vragen te stellen. Vanuit de schapenhouders begrepen wij dat de intenties van de provincie goed waren, maar men daarna in de wachtkamer kon gaan zitten.

De gedeputeerde bevestigde in de betreffende commissie dat er eerst procedures doorlopen zouden moeten worden en daarna gesproken zou worden over het realiseren  van preventieve maatregelen.

Dat was voor ons aanleiding voor het verzoek om de betreffende brief te agenderen en te bespreken in deze commissie. Omdat ook de VVD de brief wilde agenderen hebben we gezamenlijk een verzoek ingediend.

 

Voor D66 staat de aanwezigheid van de wolf niet ter discussie.

Of de wolf nu wel of niet gesetteld is in Drenthe, hij e/o zij loopt of lopen hier en dat mag wat ons betreft.

 

Helaas worden schapen en hun houders ook slachtoffer van de wolf.

Voor ons reden om direct te investeren in preventieve maatregelen.

De wolf zal zich niet laten belemmeren door discussies die wij voeren of het wachten op het ontwikkelen van formulieren enz.

Er zijn goede voorbeelden, zoals in de provincie Gelderland, laten we die ook in Drenthe gaan gebruiken.

Zoals gezegd de wolf laat zich niet door vergaderingen in bedwang houden.

De schapen zijn onbeschermd en hun schapenhouders machteloos, ze willen graag aan de slag met preventieve maatregelen. Dat waarderen wij en willen we graag per direct positief ondersteunen.

 

Nogmaals: voor D66 staat de aanwezigheid van de wolf niet ter discussie en op basis van Europese regelgeving geniet de wolf bescherming.

Voorzitter laten we ook reëel zijn, er zijn meer schapen doodgebeten door honden dan door een wolf. Er zijn nog vele andere dieren te noemen die ook op rooftocht gaan en andere dieren verslinden. Daarnaast wordt er door deskundigen ook gesteld dat de wolf een bijdrage kan leveren aan het natuurlijk evenwicht, hij zou populaties van herten, zwijnen en vossen in toom kunnen houden.

 

D66 wil investeren in preventieve maatregelen om de wolf en de schapen voor elkaar te beschermen.

Als we uitgaan van de regeling die in Gelderland is vastgesteld kan de gedeputeerde een indicatie geven van de kosten voor Drenthe?

Naast het investeren in preventieve maatregelen willen we ook graag een informatiecampagne vanuit de provincie. We hebben helaas recent in Zwiggelte gezien dat de betrokken schapenhouder heeft geïnvesteerd in een afrastering, maar helaas blijkt achteraf dat de onderste draad te hoog hing. Dat is dan wel heel wrang voor de getroffen schapenhouder.

Een informatiecampagne voor schapenhouders heeft dan naast de feitelijke maatregelen ook een preventieve werking.

We horen graag of de gedeputeerde dit op zich wil nemen.

Voor ons liggen de cijfers en resultaten van Prolander voor het Natuurbeheer plan Drenthe 2019, welke is vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
Hierin staat beschreven waar en welke agrarische natuur aangegeven waar en welke aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud.
De behaalde cijfers en de gerealiseerde doelen zijn positief en bieden hoop voor de toekomst.
Het zal u niet verrassen dat D66 constructief en kritisch zal blijven meedenken om de grote opgave voor Landbouwtransitie en de Natuurherstelwerkzaamheden te realiseren.

Als de Coronacrisis ons iets heeft geleerd, is hoe belangrijk en verweven onze natuur en economie is voor onze inwoners.
Voorzitter, dit college en in het bijzonder de verantwoordelijke gedeputeerde hebben keer op keer benadrukt hoe belangrijk het is, om de komende periode de economische activiteiten in dienst te stellen van de natuur. D66 is het daar volledig mee eens en zal daar in gezamenlijkheid op blijven sturen.