Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 januari 2019

Evaluatie werkgelegenheidsprojecten door Noordelijke Rekenkamer: werkt het?

Tijdens de vergadering van de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie spraken de Staten over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) met de titel ‘Werkt het?’ Beoordeling Werkgelegenheidsmetingen Structuurversterkende Programma’s. De titel van het rapport betekent dat de NRK heeft gekeken naar de effecten op de werkgelegenheid van drie projecten gesubsidieerd door de provincie in de periode 2005-2015: de centrumontwikkeling Atalanta Emmen, het Innovatief Actieprogramma voor het Drentse bedrijfsleven en de investeringen in het sensortechnologiecluster. In het rapport schrijft de NRK onder ander over de verstrekking van informatie over deze drie projecten vanuit Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, over de vooraf ingeschatte effecten van de projecten en over de evaluatie van de projecten.

In de toelichting op het rapport geeft de NRK onder andere aan dat voorafgaand aan de werkgelegenheidsprojecten te rooskleurig wordt gedacht over de mogelijke effecten van de dergelijke projecten. De NRK bestempelt dit wensdenken op het gebied van de gewenste effecten dan ook als een probleem. Vervolgens geeft de NRK aan dat de subsidieaanvragen niet altijd voldoen aan de criteria die gelden voor deze subsidieaanvraag en dat de informatieverstrekking over de betreffende projecten vanuit Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten in de onderzochte drie projecten gebrekkig is voorlopen. In het debat werd GS dan ook kritisch bevraagd door de oppositie.

Namens D66 leverde Jurr van Dalen een reactie op het rapport van de NRK. Van Dalen trapte zijn bijdrage af met de vraag wat er mis is gelopen op het gebied van de informatieverstrekking aan Provinciale Staten en hoe dit voortaan voorkomen wordt. Zo bleek bijvoorbeeld in het geval van de het sensortechnologiecluster (de in 2006-2008 gestarte Sensor Universe, Incas3, Sensor City en HIT) de tussentijdse rapportage aan PS een zeer positief beeld te schetsen, terwijl het tegenovergestelde het geval was. Duidelijk werd volgens de NRK dat in de tussentijdse rapportage is uitgegaan van de doelstellingen rondom het cluster, waardoor de daadwerkelijke resultaten niet zijn gepresenteerd aan PS. Aandacht is in het bijzonder gevraagd voor één van de aanbevelingen die de NRK aan GS heeft gedaan, namelijk dat GS zelf voorafgaand aan subsidieverstrekking voor een dergelijk project een rapport op zou kunnen laten stellen met daarin de te verwachten effecten óf achteraf een rapportage met de resultaten. In de huidige situatie wordt er namelijk uitgegaan van dergelijke rapportages van de zijde van de subsidieaanvrager. Van Dalen stelde dan ook de vraag of het verstandig is om bij ieder werkgelegenheidsproject standaard een kritische toetsing te laten plaatsvinden. De fractie is dan ook voorstander van het vastleggen van deze standaardtoetsing. Gedeputeerde Brink gaf in zijn beantwoording aan dat in bepaalde gevallen het wettelijk niet mogelijk is om een dergelijke standaardtoetsing na drie jaar vast te leggen, maar dat er gezocht moet worden naar de mogelijkheden om deze rapportages wel te realiseren. GS hebben de Staten toegezegd de aanbevelingen van de NRK over te nemen en daarmee ook de wens van D66 voor standaardtoetsing.