Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2020

Inhoudelijke bijdrages aan de Commissie OGB van 2 december ’20

Inhoudelijk bijdrages in de Commissie vergadering OGB van 2 december

 

Anry: 4. Rondvraag

Het is bijna een jaar geleden dat we gesproken hebben over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het daarover uitgebrachte rapport (Uitgesproken van Buitenkamp en Kool) en de vervolgacties die zouden plaatsvinden.
Vervolgens bleef het stil. Wij krijgen nu signalen dat er, onder regie van de provincie een pilot uitgevoerd zal worden in de gemeente Westerveld maar niemand lijkt te weten wat deze pilot inhoudt en wie het gaat uitvoeren.
Is het juist dat onder regie van de provincie een pilot is aangevraagd en uitgevoerd gaat worden? Zo ja kunnen we daarover meer informatie ontvangen.

 

 

Anry: 5. Uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie D66 

De urgentie voor grondwaterbescherming in Drenthe is hoog. Er worden steeds vaker stoffen aangetroffen in het water die daar niet in horen.

De drinkwaterwinningen worden bedreigd, waarbij een urgente bedreiging en risico’s bestaan bij 6 locaties.

Wij maken ons zorgen over het behalen van de doelstellingen in 2027 uit de Kader Richtlijn water.

Bij diverse subsidieverstrekkingen voor uitvoeringsregelingen hebben we gevraagd wat de concrete eisen en resultaatverplichtingen zijn. Wij hebben daar tot heden geen antwoord op gehad.

Gezien de ernst van de urgentie voor de bescherming van ons grondwater verwachten wij een actieplan met concrete eisen en resultaatverplichtingen.

Wij horen graag of de andere fracties dit met ons eens zijn en of de gedeputeerde de zorgen deelt en voornemens is om tot een actieplan en aanpak met concrete eisen en resultaatverplichtingen te komen.

 

 

 

6: Herstructureringsfonds; statenstuk 2020-964

D66 onderschrijft het belang van sterke steden en dorpen en staat positief tegenover het voorliggend voorstel.

D66 vraagt zich wel af wat de reden is dat Coevorden in de herstructureringsfonds wordt meegenomen en niet in het regiostedenfonds? Als je kijk naar plaats grote dan zou dat logischer geweest zijn. (Coevorden 35k inw, Hoogeveen 40k, Meppel 34k)

Is er ook een verdeling naar gemeente van de HRK 2021 gelden, of is het wie het eerst komt wie het eerst maalt? En kan dus alle gelden naar één gebied gaan?

Tevens mist D66 duidelijke en concrete duurzaamheidseisen in de voorwaarden voor de aanvraag van een subsidie uit het herstructureringsfonds. (wel staat vermeld (eventueel) circulair)
Kan de gedeputeerde aangeven waarom dit niet is meegenomen?

 

Henk 7: Regiostedenfonds; statenstuk 2020-965

D66 staat positief tegenover het investeren in de steden Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel.
D66 vindt het een goede zaak dat er minimaal 30% van de bijdrage besteed dient te worden aan bereikbaarheid per fiets.
Tevens is het een goede zaak dat bij de toetsingscriteria, artikel 7 punt b van de subsidieregeling, duidelijke en goede voorwaarden staan voor vergroening van het stedelijk gebied, inclusief aandacht voor de biodiversiteit.

We hebben nergens kunnen lezen of en hoeveel de gemeenten of derden een financiële bijdrage dienen te leveren aan de betreffende projecten.
Betekend dit dat de subsidie verstrekt wordt zonder co financiering van de betreffende gemeente?

Anry: 8.  Motie 2020-10 Zon op dak,

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PvdA

Ook D66 kiest ervoor om eerst te kijken naar de mogelijkheden voor “zon op dak”.

We zien nog heel veel daken in onze provincie waar mogelijkheden kunnen zijn voor zonnepanelen op het dak. D66 wil ook breder kijken, ontwikkelingen gaan snel. Er bestaan inmiddels ook panelen aan gevels, aan lantaarnpalen, verwerkt in geluidsschermen, in de bermen en zelfs in het asfalt. Er zijn tal van andere mogelijkheden. Mogelijkheden niet op het dak maar wel in en op ruimtes die passen in het landschap en de natuur.

Kortom we zijn het eens met de PvdA, maar wat ons betreft is er meer dan dak of land.

 

 Anry: 9. Advies aanvraag opsporingsvergunning geothermie ‘Klazienaveen 2’,

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie Fractie PVV

D66 ziet ook risico’s bij de voorliggende adviesaanvraag.

Ons uitgangspunt is dat we alleen uit de grond halen of terugbrengen als er geen schade veroorzaakt wordt aan bewoners, maar ook aan grond, water of lucht.

Uiteraard hebben omwonenden het recht op transparante informatie, nulmetingen van woningen, onafhankelijk advies over mogelijke schadelijke gevolgen en ruimhartige vergoeding van eventuele schade door de exploitant.

Henk 10: mobiliteitsprogramma 2021-2030, beleidskader beheer en onderhoud wegen en vaarwegen onderhoudsprogramma; statenstuk 2021-2024

Het mobiliteitsprogramma 2021-2030 is een vervolg op het huidige aflopende Provinciaal verkeer en vervoersplan (PVVP).
Er wordt een nieuwe reserve Mobiliteit gevormd en de reserve Groot (variabel)onderhoud wegen en vaarwegen wordt aangepast, tegen over de ze reserves staat het laten vervallen van 3 bestaande reserves. Dit alles gebeurt budget neutraal.
Wel zien we dat het om grote bedragen gaan en de miljoenen vliegen je dan ook om de oren, maar bij het lezen van alle stukken kunnen we de veranderingen goed volgen.
En wij zien ook de logica van de vernieuwde werkwijze en Mobiliteitsprogramma 2021-203.

Wel hebben we nog een aantal vragen:

Er wordt aangegeven dat er 3 uitvoeringsagenda’s (blz9) volgen, nl. Regionale uitwerking van duurzaamheidsplannen rond mobiliteit (RMP), regionaal strategisch plan verkeersveiligheid (SPV) en een uitvoeringsagenda fietsverkeer, kan de gedeputeerde aangeven wanneer deze uitvoeringsagenda’s worden aangeboden aan de PS?

Bij de onderwerpen/speerpunten van het programma worden 5 hoofdkeuzes genoemd en de eerste hoofdkeuze is “toegankelijke en veilige bereikbaarheid”
Dit is een goede en noodzakelijke keuze, op pagina 9 wordt speciaal aandacht gevraagd voor personen met een handicap en verwezen naar het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. D66 onderschrijft het belang en de extra aandacht voor de mogelijkheden en mobiliteit van personen met een handicap.
Maar D66 wil ook nadrukkelijk aandacht vragen voor de grote groep inwoners van Drenthe die in armoede leven, voor hen is de betaalbaarheid van vervoer en mobiliteit een groot probleem.
Daarnaast vragen wij aandacht voor de groep laaggeletterden en digitaal minder vaardigen, ook zij hebben grote moeite om in deze geletterde en digitale samenleving mee te komen.
Kan de gedeputeerde aangeven of en op welke manier deze twee groepen de aandacht en mogelijkheden krijgen voor hun mobiliteit, zodat ze volwaardig mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Op pagina 13 van het mobiliteitsprogramma 2021-2030 lezen wij dat onze volle tevredenheid dat de vragen aan de gedeputeerde van D66 betreffende het realiseren van voldoende oplaadpunten bij de diverse HUB punten nu als beleidspunt staat vermeld.

Bij het punt “fiets als duurzaam alternatief” staat als doelstelling om meer mensen op de fiets te krijgen en dit vooral voor de kleine afstanden, deze doelstelling kunnen we als D66 alleen maar onderschrijven. Er wordt ook een concrete doelstelling genoemd van 20% meer fietskilometers, alleen wordt hierbij geen periode vermeld. Kan de gedeputeerde aangeven binnen welke periode de 20% gerealiseerd dient te worden?

Tevens wordt er gesproken over een netwerk van doorfietsroutes, een prima initiatief, kan de gedeputeerde aangeven wanneer PS hier voorstellen over mag verwachten?

 

 

Anry: 11. Investeringsagenda: subsidie voor de bouw van een waterstoffabriek op het GZI-terrein in Emmen

D66 is enthousiast over de bouw van een waterstoffabriek in Emmen. Mooi dat deze waterstof ook dichtbij gebruikt zal worden, zoals voor de waterstofbussen en het EMMTEC-terrein om daar aan de energiebehoefte te voorzien.

Dit voorstel is een goed voorbeeld van inspelen op innovatieve, duurzame oplossingen voor de toekomst.  Met het ontmantelen van het ene bedrijf en het opzetten van een nieuw bedrijf. Goed dat daarbij bestaande infrastructuur hergebruikt kan worden.

Wij zijn ook overtuigd van de aantrekkingskracht van een waterstoffabriek voor andere bedrijven waarin men elkaar kan versterken in de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

D66 vindt het wel bijzonder dat een groot bedrijf als de SHELL hiervoor subsidie vraagt. Kan of wil SHELL dit niet betalen?

Met betrekking tot het verlenen van staatssteun bent u in het voorstel duidelijk, ja het is staatssteun er is overleg met de Europese commissie en we zullen niet meer subsidie verstrekken dan Staatssteunproof mogelijk is.

We willen nog wel graag van u weten welke voorwaarden u heeft verbonden aan het verstrekken van deze subsidie. Hierover hebben we geen informatie in het voorstel kunnen vinden. We horen dit graag.

 

Bouchra: 12. Verhoging investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland; Statenstuk 2020-970

D66 wil een Natuurlijk platteland met ruimte voor Landbouw EN Natuur.
Hierin erkennen wij dat de landbouw sector voor grote dilemma’s en uitdagingen staat en onze natuur kwetsbaar is. Natuurherstelwerkzaamheden moeten wat D66 betreft, met voorrang en nadrukkelijk worden meegenomen en meegewogen in de investeringsplannen
Juist de Drentse landbouw sector en Provinciaal bestuur krijgen kansen de kernkwaliteiten van Drenthe te versterken.

Dat ziet D66 graag terug in onze Natuur, in een aantrekkelijk landschap en niet in de laatste plaats in een gezonde leefomgeving

D66 is akkoord om het investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland op te hogen van € 45 miljoen naar € 62 miljoen.

 

 

Bouchra: 13. Investeringsagenda 2020-2023 uitwerking agenda Boer Burger Biodiversiteit.

Maart 2019 gaf PS groen licht om te investeren in natuur inclusieve landbouw in Drenthe.
De uitwerking ervan is gebundeld in de Agenda boer, burger en biodiversiteit, samengesteld door Drentse Landbouw en Natuurorganisaties.
Anderhalve jaar later bespreken we deze uitwerking en financiering ervan.
De ambities zijn er, dat stemt D66 positief: toekomstgerichte landbouw, gezonde leefomgeving en groene binnensteden. Verheugd waren wij ook om te zien dat versneld vergroenen van onze schoolpleinen is opgenomen in het onderdeel Gezonde leefomgeving! Hierover hebben wij eerder een motie ingediend.
D66 is akkoord met de verdeling van 7 mlj euro op eerdergenoemde doelstellingen.
Toch wil D66 een kanttekening maken op de uitvoeringsagenda. Behalve de concrete uitwerking van het programma Boerenlandvogels, ontbreekt er een overzicht van de andere plannen en tijdsplanning. Met de terechte kritiek en advies van de NRK in haar rapport ‘ Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid over gebrek aan overzicht en inzicht, missen wij hier concrete meetbare doelen en resultaten m.b.t. Duurzame landbouw en landbouwsubsidies.
Kan gedeputeerde, PS een overzicht met concrete doelen en tijdsplanning sturen?

 

Bouchra: 16. Stikstof Toelichting gedeputeerde Jumelet