Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 september 2020

motie vreemd: De Drentse bodem is geen afvalput

Motie Vreemd: De Drentse bodem is geen afvalput!

 

 

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 30 september 2020

 

 

constaterende dat

  • Tot en met donderdag 1 oktober 2020 belanghebbenden (waaronder de Provincie Drenthe) met een zienswijze kunnen reageren op de Mededeling voornemen milieueffectrapport betreft waterinjectiecapaciteit regio Schoonebeek, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
  • De NAM het voornemen heeft productiewater te injecteren in de daar gelegen nagenoeg lege gasvelden;
  • bij de oliewinning en scheiding van de olie water vrijkomt dat verontreinigd is met chemicaliĆ«n;
  • helaas gebleken is dat dit niet altijd veilig heeft plaatsgevonden, zoals in Twente;
  • De bewoners in het betreffende gebied zich hier zorgen over maken;
  • Onlangs de minister van Economische Zaken en Klimaat in het Algemeen Overleg Mijnbouw in de Tweede Kamer een snelle evaluatie op het proces en de gevaren heeft toegezegd.

 

 

overwegende dat

  • de uitkomsten van het evaluatierapport nog niet bekend zijn en afgewacht kunnen worden;
  • we de consequenties voor de grondwaterkwaliteit en de natuur en risico op aardbevingen op de langere termijn (nog) niet bekend zijn en kunnen overzien;
  • de Drentse bodem geen afvalput is!

 

 

verzoeken het college

  • om voor 1 oktober 2020 met bovengenoemde zorgen en bedenkingen een zienswijze te formuleren en in te dienen.

 

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

 

Ondertekening:

 

Anry Kleine Deters

Henk Pragt.