Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Provinciale Staten vergadering 20 mei 2020 bijdrage D66. Corona, Stikstof en motie 500 kinderen

PS 20 mei 2020.

 

G: Drenthe in tijden van Corona, stand van zaken.

We leven in een onwerkelijke en onzekere periode.

We willen ons oprechte medeleven betuigen aan iedereen die geconfronteerd is met het menselijk verlies, die deze periode met zich mee heeft gebracht.

Daarnaast heeft het, ook stil verdriet gebracht; eenzaamheid; dierbaren niet mogen bezoeken; vertraging van studie; problemen bij stage; verlies van bijbaan of baan.

En dan mag je elkaar fysiek niet raken met een hand, arm om de schouder of een knuffel.

De 1 ½ meter samenleving is ontstaan en zal nog wel even blijven.

Dit vraagt veel van ons allen.

Vanuit onze verantwoordelijkheid als overheid hebben we een bijzondere opgave.

De afgelopen 2 maanden was vooral de boodschap wat we niet konden of mochten, de informatie hierover was duidelijk en adequaat.

Met elkaar hebben we daar een goede invulling aan gegeven.

Wat ons betreft gaan we, uitgaande van een stabiele situatie en met inachtneming van de 1 ½ meter én het gezonde verstand met elkaar kijken wat er wel weer kan.

 

Wat kunnen we als provinciale overheid bieden?

 

De SNN heeft een speciale COVID-19 tender uitgeschreven en er is een budget van 1 miljoen beschikbaar is.

Er is veel belangstelling, het bedrag van 1 miljoen zou ruimschoots overschreden zijn. Wat ons betreft mag dat niet betekenen dat er maar een gedeelte gehonoreerd kan worden. Wat ons betreft mag het budget verhoogd worden.

 

Wij steunen de subsidieregeling snelloket voor de vrijetijdseconomie.

We willen graag een toelichting op de maximering van de bedragen en het fonds van € 1 mln. Is er een afbakening van bedrijven of ondernemers in deze categorie?

De nood is nu hoog in deze sector en vraagt om een snelle afhandeling van de aanvragen, kunt u dat garanderen?

 

De provincie wil samen met gemeenten en ondernemers in de retail, werken aan het opzetten of uitbouwen van een digitale winkelstraat.

Een goede zaak, wij veronderstellen dat de rol van de provincie coördinerend en faciliterend zal zijn en de ondernemers dit zelf uitvoeren. Is dit juist?

 

Kunst en Cultuur: Een sector die wat ons betreft ondersteuning verdient.

Wij steunen dan ook graag het door onze provincie ingestelde noodfonds Kunst en cultuur. We willen pleiten voor regelingen waar zo min mogelijk bureaucratie in is verwerkt.

 

Dan de menselijke aspecten, onze sociale samenleving waarvan we de afgelopen weken hebben gezien wat naoberschap op een goede manier kan betekenen.

Er voor elkaar zijn!

Hoe scholen in staat waren om van les in de klas naar les thuis te gaan.

Wat een omslag van scholieren, studenten, leerkrachten én ouders die van de ene op de andere dag ook juf of meester waren.

Ze verdienen allen een compliment.

Zorgelijke signalen krijgen wij van studenten (MBO-HBO en Universiteit) waarvoor een maatwerkoplossing gezocht moet worden. Wij willen dan ook een oproep aan een ieder doen om hierover met de scholen in gesprek te gaan en aan te dringen om in deze uitzonderlijke tijd een uitzonderlijke oplossing te zoeken.

Mensen die zorg behoeven, of mensen waarvan thuis geen veilige plek was hebben recht op onze steun waar mogelijk is. Laten we met elkaar alert zijn op de signalen die we hierover krijgen en inspringen waar nodig is.

 

Voorzitter zoals ik in het begin van mijn bijdrage heb aangegeven wil D66 vooral kijken naar wat kan, wat we kunnen bieden.

Wat ons betreft is de inhoud leidend en zijn financiën volgend.

Maar ook onze financiën zijn niet onuitputtelijk, daarom stellen wij voor om naast de inmiddels beschikbaar gestelde middelen het bedrag dat met de investeringsagenda gemoeid zou zijn om te zetten in een coronafonds.

 

 

 

 

 

 

H: kamerbrief over voortgang Stikstofproblematiek. Structurele aanpak.

Voortgang stikstofproblematiek, een structurele aanpak!

D66 verwacht bij een structurele aanpak, een aanpak gebaseerd op een visie over de toekomst van de landbouw.

Wij willen de natuur én de agrarische sector helpen te veranderen en te stoppen met verspilling en slepen met dieren en producten over de hele wereld die ten koste gaat van de boeren, de gezondheid en de natuur.

De gedupeerde heeft gemeld dat hij volle aandacht wil geven aan de versnelling voor het natuurherstel.

Wij steunen de gedeputeerde hierin; Drenthe heeft veel natuur, wij kunnen en willen versnellen!

Het Rijk heeft al de toezegging gedaan dat er middelen vrijkomen, voor de versnelling van natuurherstel en voor de transitie naar natuur inclusieve landbouw.

Voor D66 zijn dit de speerpunten!

De kansen die er zijn naar natuur inclusieve landbouw kunnen benut worden binnen de gebiedsgerichte aanpak.

Over de motie van CDA en VVD vragen wij ons af wat beoogd wordt:

* Boeren mogen inmiddels, zonder vooraf melding weiden en bemesten

* m.b.t. stikstofreductie (door verduurzaming en effectieve innovatie en extensivering rond Natura 2000 de voorkeur verdient boven opkoop- of beëindigings regelingen)  vinden wij dat zowel verduurzaming als opkoopregeling zal moeten gebeuren.

Voor ons is het niet of/of maar en/en. En uiteindelijk bepaald de agrariër of ze gebruik maken van de opkoopregeling.

* wat betreft de regie is er al actie ondernomen, door het Rijk (de Natuurbank) en de Provincie met o.a. het Stikstof Registratie Systeem

* En het Drentse aanbod voor het behoud en herstel van natuur heeft de gedeputeerde op vragen van D66 al gemeld dat de provincie, in samenwerking met de terrein beherende organisaties een inventarisatie heeft gemaakt en deze bij het ministerie heeft aangeleverd.

D66 zal de motie ook niet steunen omdat we hem te eenzijdig vinden, we gaan dan verder met kleine aanpassingen. Wij zien niet het voordeel voor de Drentse natuur of hoe het ontwikkelingen in bv de woningbouw ten goede komen.

Wij willen graag verbreden naar een circulaire landbouw, waar regionale productie en consumptie verder worden gestimuleerd.

Wij vinden het schokkend dat onze aardappelen als veevoer verwerkt worden en in de winkels aardappelen uit het buitenland verkocht worden.

Dit moet anders, dit kan anders!

Wij geven de gedeputeerde dan ook graag mee om vooral in te zetten op de versnelling van het natuurherstel en de natuur inclusieve landbouw. Wij willen u daarin alle steun geven.

 

 

 

 

Motie 500 kinderen:

 

De helft van de mensen in het Moria kamp op Lesbos zijn kinderen!

Volgens daar aanwezige hulpverleners: zijn er kinderen die ernstig verwond zijn, kinderen met ziekten, traumatische ervaringen hebben en dan slapen op stukken karton op de grond. Slechts een deken die privacy en warmte moeten geven. Om blijvende psychologische schade te voorkomen, moeten deze kinderen worden weggehaald.

De situatie in het kamp zorgt alleen maar voor nieuwe trauma’s.

Wij dienen de motie dan ook van harte mee in.