Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Provinciale Statenvergadering 27 mei 2020 Bijdrage D66. Rapport Rekenkamer, Energietransitie en lichtbakbejagening.

PS 27 mei 2020.

 

E4 Rapport Noordelijke Rekenkamer:

Een duidelijk rapport die onze zorgen helaas hebben bevestigd.

Er worden ook flinke tekortkomingen benoemd zoals conclusie 2 dat  de argumenten voor de toekenning van bovenwettelijke compensatie onvoldoende doordacht en beargumenteerd zijn. In conclusie 3 dat er in het beleid wel aandacht voor compensatie en of participatie was, maar in de uitvoering in de onderzochte projecten niet op is aangedrongen. Conclusie 4 de verruiming van het zoekgebied procedureel onzorgvuldig….

Voorzitter wij willen niet alles benoemen, gedane zaken nemen geen keer.

We hopen dat er lessen geleerd zijn.

D66 wil de suggestie doen om daar waar het nog mogelijk is in te zetten op compensatie van omwonenden door hun woning energieneutraal te maken.

Een directe en blijvende compensatie voor omwonenden. Mogelijk zelfs een voordeel m.b.t. de waarde van hun huizen.

M.b.t. de aanbevelingen zullen we het amendement van de SP steunen.

M.b.t. participatie komen we daar bij het volgende agendapunt op terug.

 

I-12 Energietransitie-agenda 2020-2023.

Een agenda met uw voornemens voor de komende jaren. Het is een visie met doelen die u wilt realiseren.

Bij de voorbeeldfunctie van de provincie zelf, zouden wij ook graag een doelstelling opgenomen zien. Bijzonder dat we onszelf geen doelstelling opleggen. Ons voorstel is dat alle provinciale gebouwen in 2030 energieneutraal zijn.

In grote lijnen onderschrijven we deze visie, al mag het tempo wat ons betreft wel iets hoger liggen.

Een agenda betekent voor ons ook, welke concrete stappen er gezet gaan worden.

We zijn benieuwd naar de uitvoeringsplannen waarin deze vermeld zijn.

De energietransitie agenda is een grote opgave voor de provincie, ondernemers én  voor onze inwoners.

Uit zowel het rapport van de Noordelijke Rekenkamer, als het onderzoek van Lexnova, peiling onder Drentse inwoners blijkt weer hoe moeilijk het is om op de juiste manier onze inwoners te betrekken.

Een grote groep van de inwoners wil graag betrokken worden, in de conclusie in het rapport staat dat deze groep onvrede ervaart over de mogelijkheid tot participeren, met name dat men weinig vertrouwen heeft in de mate waarin gegeven input verwerkt zal worden.

Inwoners willen graag meedoen, als overheid willen we ze graag betrekken, maar blijken we elkaar regelmatig teleur te stellen. Participeren is ook leren.

Om teleurstellingen te voorkomen is er een participatieladder ontwikkelt als hulpmiddel om participatie in goede banen te leiden en zeggenschap en verantwoordelijkheid eerlijk en inzichtelijk te hebben. Vooraf weten waar je over meepraat, waar je over mag meebeslissen, weten wat je invloed is.

Hiervoor dienen wij  een amendement in:  toepassen participatieladder bij projecten die voortvloeien uit de energietransitie-agenda 2020-2023.

Wij laten graag aan u over welke participatieladder u zou willen gebruiken. Wij vinden het van belang dat er een participatieladder gebruikt gaat worden in de projecten die voortvloeien uit deze agenda..

m.b.t. de uitvoering van de motie 2019-15: Kleine windmolens hebt u gemeld dat u deze in het VDG overleg onder de aandacht hebt gebracht.

Dat is mooi, maar wat ons betreft een begin van de uitvoering van de motie.

We gaan ervan uit dat u ook aan de andere punten alsnog uitvoering zult geven

o.a. het overleg met NMF Drenthe, LTO en gemeenten om te onderzoeken welke kansen er met elkaar zijn om daadwerkelijke uitvoering te realiseren. Zou bv. kunnen door  collectieve inkoop, verbinding te leggen met lokale energie coöperaties enz. wij denken daarover graag met u mee.

 

F – Motie PvdD Stoppen met lichtbakbejaging:

 

Deze motie zullen we niet steunen. We zijn geen voorstander van

 

bejaging met lichtbakken maar niet tegen elke vorm van jacht met een geweer.

En nog een amendement:

Amendement toepassen participatieladder bij projecten die voortvloeien uit de energietransitie-agenda 2020-2023.

 

 

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 20 mei 2020

ter behandeling van statenstuk 2020-932, inzake ontwerp besluit energietransitie-agenda 2020-2023

 

besluiten:

 

De Energietransitie-agenda 2020-2023 vast te stellen, met aanvulling van:

 

  1. Speerpunt 5: titel: Participatie en communicatie;

 

  1. Speerpunt 5: onder Focus: toevoeging aan de eerste volle alinea:

 

Bij de projecten (adviserend en besluitvormend) die voortvloeien uit deze energietransitie-agenda gebruiken wij een vooraf gekozen participatieladder, als instrument voor participatie van onze inwoners, zodat van tevoren duidelijk is welke invloed onze inwoners hebben.

 

 

Toelichting

Uit het onderzoek, “Draagvlak en participatie in de energietransitie”, Peiling onder Drentse inwoners (Lexnova 2019; i.o.v. het Drents parlement) over hoe de bevolking betrokken wil worden en wil participeren in de energie-en klimaattransitie blijkt dat slechts 11 % van de respondenten betrokken is geweest bij een project. Slechts 17 % wil niet betrokken worden.

Een grote groep van onze inwoners wil graag betrokken worden, in de conclusie in het rapport staat dat deze groep onvrede ervaart over de mogelijkheid tot participeren, met name dat men weinig vertrouwen heeft in de mate waarin gegeven input verwerkt zal worden. Inwoners willen graag meedoen, als overheid willen we ze graag betrekken, maar blijken we elkaar regelmatig teleur te stellen. Participeren is ook leren.

Om teleurstellingen te voorkomen is er een participatieladder ontwikkelt als hulpmiddel om participatie in goede banen te leiden en zeggenschap en verantwoordelijkheid eerlijk en inzichtelijk te hebben. Vooraf weten waar je over meepraat, waar je over mag meebeslissen, weten wat je invloed is.