Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2020

Provinciale Statenvergadering van 1 juli. Voorjaarsnota, Sociale agenda, begrotingswijziging

PS vergadering 1 juli 2020

 

G-1 parkeerplaats Brunlaan Peize

A stuk

 

G-2 Ontwerpbegroting 2021 C.A. Noordelijke rekenkamer

          A stuk

 

G-3 1e actualisatie begroting 2020

A stuk

 

G-4 Voorjaarsnota

De voorjaarsnota, een jaarlijkse voorbereiding op de begroting. Met de voorjaarsnota actualiseren we de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. We maken keuzes voor de volgende begroting.

D66 wil investeren in mensen, investeren in de toekomst.

En dan worden we geconfronteerd met een virus, de coronavirus…en volgt de coronacrisis…

Niemand was hier op voorbereid, het was en is zoeken naar de juiste antwoorden en oplossingen. We kunnen nog moeilijk voorspellen wat er op ons af zal komen, zowel op korte termijn als op lange termijn. De effecten zijn nog onvoorspelbaar, maar zullen waarschijnlijk alle inwoners raken. Dit zal extra zorg vragen voor de mensen die al moeite hadden om in onze maatschappij mee te komen.

D66 wil zoeken naar een nieuwe balans, maar wij zijn nog meer doordrongen van het investeren in een circulaire economie en een voedselketen die wat betreft D66 meer in evenwicht dient te zijn met de omgeving.

Hoe kwetsbaar en afhankelijk zijn we geworden in de tijden dat het allemaal goed leek te gaan en er geen einde aan de welvaart leek te komen.

Een nieuwe balans in een land waarin we opnieuw vrij, gezond en welvarend zijn.

Een provincie die gastvrij en kansrijk is voor iedereen, een provincie die iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen.

Een provincie waar aan de toekomst wordt gewerkt, met elkaar!

Voorzitter, we zitten nu nog in de weken of maanden waarin we met elkaar moeten zoeken naar de juiste antwoorden en oplossingen van deze bijzondere periode.

Er zijn enkele noodfondsen ingesteld, waarbij de vrije ruimte een oplossing voor de korte termijn kan bieden. Deze noodfondsen betreffen vooral de terreinen cultuur en economie. Een noodfonds voor de sociale infrastructuur hebben we nog niet.

Ook onze inwoners hebben de afgelopen tijd in afzondering geleefd en hebben het contact met  familie, vrienden en collega’s gemist. Sommigen omschrijven het als “sociale armoede’….

Juist nu hebben we onze sociale infrastructuur hard nodig om mensen weer bij elkaar te brengen.

Bij het bespreken van de sociale agenda vanmiddag, zullen we hier verder op ingaan.

Bij de bespreking in de commissie, vorige week heeft de gedeputeerde een reactie gegeven op het voorstel van D66 om naast de inmiddels beschikbaar gestelde middelen voor de noodfondsen het bedrag dat met de investeringsagenda gemoeid zou zijn om te zetten in een soort coronafonds.

Helaas liet de techniek ons in de steek en hebben we de reactie van de gedeputeerde na afloop moeten terugkijken. Daardoor was het voor ons niet mogelijk om te reageren op de uitleg van de gedeputeerde.

Voorzitter D66 heeft gekeken naar overeenkomsten en in de commissie gezegd dat zowel D66 als GS zeggen we dat we de discussie over de besteding van de middelen van de investeringsagenda willen heroverwegen en willen inzetten ten gunste van de gevolgen van de coronacrisis.

In zijn reactie, in de commissie benoemd de gedeputeerde opnieuw dat we verschillen van mening en geeft de gedeputeerde interpretaties die wij niet beoogd en niet genoemd hebben. Wij begrijpen niet waarom de gedeputeerde vooral verschillen wil zien in plaats van overeenkomsten. Wij willen, met respect verschil van mening hebben als dat werkelijk aan de orde is.

Wij willen de gedeputeerde een herkansing geven en vragen nu nogmaals zijn reactie op de door hem veronderstelde verschillen.

Voorzitter dan hebben we in de commissie nog een vraag in de zijlijn van de bespreking van de voorjaarsnota gesteld over de maatregelen genoemd in de kamerbrief van 28 mei jl betreffende het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden.

Als D66ers hebben we regelmatig overleg met partijgenoten in onze gemeenten, maar ook met onze 2e Kamerfractie en leden van het kabinet. Wij hopen dat onze collega’s, die net als wij, overtuigd lid zijn van een landelijke partij dit ook met hun partijgenoten bespreken.

Vanuit de provincie hebben we de rol als toezichthouder, wordt van de gedeputeerde gemeentefinanciën verwacht streng maar rechtvaardig te zijn. Maar komen we nu bij het punt  waarbij het niet meer rechtvaardig is om gemeenten te dwingen keuzes te maken die maatschappelijk niet verantwoord zijn? Dan is ook onze keuze om als provincie naast onze gemeenten te gaan staan en aan het rijk te vragen om onze gemeenten weer financiële ruimte te geven. Voor ons is dat de reden dat wij de door de Partij van de Dieren voorgestelde motie mede indienen.

 

Voorzitter, D66 wil zoeken naar een nieuwe balans, wij zijn bereid keuzes te heroverwegen en met elkaar te zoeken naar de juiste antwoorden en oplossingen in deze periode van onzekerheid. Wij willen met elkaar werken aan onze toekomst waarin we iedereen vrij mag zijn, maar niemand laten vallen.

 

 

 

 

 

 

 

G-5 Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding NV

 

Het verstrekken van leningen aan bedrijven als Enexis is wat betreft D66 geen kern taak van de provincie.
Maar het belang van voldoende netcapaciteit en een goede infrastructuur in Drenthe om de energietransitie mogelijk te maken vindt D66 wel noodzakelijk en belangrijk voor Drenthe.

 

Na de toezegging van gedeputeerde Bijl in de commissie vergadering van afgelopen woensdag dat er extra aandacht voor is dat de uitbreiding van de netcapaciteit bij voorrang ten goede komt aan maatschappelijke en lokale initiatieven voor de energie transitie, kan D66 instemmen met deze lening.

 

 

 

G-7 Sociale agenda

 

D66 steunt het College in het initiatief om te komen tot een sociale agenda.
Immers Drenthe wordt gevormd door het landschap, de ondernemingen, maar vooral door de mensen die er wonen.

Het gaat D66 juist om de mensen in Drenthe en dat er extra aandacht en inzet vanuit de provincie komt voor diegenen die het moeilijk hebben om mee te komen, is alleen maar toe te juichen.

Uit voorlopige onderzoek (o.a. van het sociaal cultureel planbureau) blijkt dat met name de inwoners waar het hier om gaat, onevenredig hard getroffen worden door de corona crisis.

 

De sociale agenda mag wat ons betreft concreter, maar de gedeputeerde heeft in de commissie vergadering toegezegd dat bij de uitvoering, in de werkplannen, er concrete doelen worden benoemd dit in samenspraak met de betrokken instellingen en inwoners.
Tevens vindt D66 het een goede zaak dat er breed wordt ingezet op ervaringsdeskundigen en wij gaan er vanuit dat zij nauw worden betrokken bij de opzet en uitvoering van de werkplannen.

Het is namelijk een wezenlijk verschil of je het weet of dat je het hebt ervaren.

 

Tijdens de bespreking in de commissie FCBE  van vorige week werd brede steun door alle partijen uitgesproken voor de voorgestelde sociale agenda 2020-2023.
Nu wordt gevraagd wordt om de sociale agenda 2020-2023 vast te stellen zonder de bijbehorende financiële middelen.

Wel wordt gevraagd om alvast middelen ter beschikking te stellen ter hoogte van 1 miljoen euro voor het werkplan 2020.
Op 26 juni hebben wij een memo ontvangen betreffende het werkplan 2020, hierin staat ook duidelijk vermeld dat de reden van het nu vaststellen van de sociale agenda is dat door de corona crisis juist de kwetsbare inwoners hard worden getroffen.

We zijn wel verbaasd  over de invulling van het werkplan 2020. Want de thema’s zoals: laaggeletterdheid, armoede en scholing, die nu urgent zijn, worden maar beperkt opgepakt in het werkplan 2020.

 

Starten met de uitvoering van de sociale agenda of onderdelen daarvan betekent dat projecten en processen worden gestart, die inhoudelijke en financiële gevolgen voor betrokkenen hebben. Dat kunnen gemeenten zijn, maatschappelijke organisaties of inwoners van Drenthe.

Dat betekent dat er zekerheid moet zijn over de bijbehorende, te besteden middelen.

 

D66 vindt het daarom bijzonder en niet gewenst dat wij nu de voorliggende Sociale agenda 2020-2023 gaan bespreken en instemming wordt gevraagd zonder daarbij de financiële middelen beschikbaar te stellen. Uw voorstel om in het najaar over de financiële invulling via de investeringsagenda te gaan praten kunnen wij niet begrijpen. U vraagt nu een inhoudelijke keuze, zonder financiering!

 

Wij dienen daarom een amendement in om de sociale agenda een volledige financiële dekking te geven.

 

 

 

G-6 5e wijziging van de begroting 2020

 

Met de 5e begroting wijziging wordt ingestemd met de financiële dekking voor de corona maatregelen zijnde de noodsteun aan de kleine Drentse musea en het “snel-loket Covid-19-maatregelen voor de vrijetijdssector”, Dat kan D66 steunen maar wij niet kunnen steunen is het voorstel om 1 miljoen van uit de investeringsagenda te reserveren voor het werkplan 2020 vanuit de sociale agenda.

 

Wij kunnen niet instemmen met de 1 miljoen voor het werkplan 2020 van de sociale agenda van uit de  investeringsagenda.
Een sociale agenda vaststellen zonder financiële invulling is een lege dop en vinden wij geen juist beleid.

 

(Daarom dienen wij een amendement in voor aanpassing van de 1 miljoen.)

 

Rondvraag:

 

A8: Beantwoording van GS op onze vragen over de publicaties en het onderzoeksrapport naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in 4 natura 2000 gebieden. Wij stellen het op prijs dat de gedeputeerde ons informeert over het verloop van de genoemde pilot, maar daarnaast zouden wij graag een bijeenkomst willen waarin we als staten met de gedeputeerde kunnen spreken over de waterkwaliteit en kwantiteit in meest brede zin. Mogelijk kunnen we één van de geplande statenontmoetingen hier aan besteden. Kan dit niet is de gedeputeerde dan bereid een bijeenkomst met dit thema te organiseren?

Rondvraag:

De gezondheidsraad heeft (maandag jl.) een rapport uitgebracht met o.a. een advies over de blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen met een risico voor de gezondheid van omwonenden en telers.

Voor alle overheden, gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk zijn er verantwoordelijkheden.

Wij veronderstellen dat GS ook kennis heeft genomen van dit rapport. We horen graag wat u met de adviezen van de gezondheidsraad gaat doen?