Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 stelt vragen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen

D66 maakt zich zorgen over de uitkomsten van het onderzoeksrapport: “Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van de afstand van natuurgebieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen”. Dit rapport heeft inmiddels in de regionale en landelijke media volop aandacht gekregen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bestrijdingsmiddelen diep doordringen in natuurgebieden. De chemicaliën zitten in planten en mest van vee in beschermde natuurterreinen in Drenthe.Op verzoek van D66 hebben we in de commissie OGB van 4 december 2019 het rapport “Uitgesproken” (in opdracht van de provincie Drenthe en het ministerie van LNV) en diverse brieven van de vereniging Meten=Weten gesproken over onze zorgen voor de gezondheid van onze inwoners, de biodiversiteit, landschap, natuur en water. GS schreef als reactie op het rapport met genoemde titel: “dat wij nog niet zijn uitgesproken en dat er veel te doen is om te komen tot een maatschappelijk en geaccepteerde vergroening van de landbouwsector.” De gedeputeerde heeft toen gemeld dat het college bereid was op korte termijn te komen tot vervolgacties met alle betrokkenen.

Meermaals heeft D66 gevraagd of de gedeputeerde bereid is aanvullende maatregelen e/o eisen te stellen ter bescherming van de waterkwaliteit zoals bv in de Subsidieverstrekking Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) verminderen van perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s. D66 is van mening dat hier pro actief gehandeld dient te worden ter voorkoming van verdere achteruitgang van de waterkwaliteit in brede zin.

In 2018 hebben we het rapport Pesticiden en Drenthe van WECF Nederland gehad, Een rapportage met feiten en hiaten over bollenteelt, emissie van pesticiden, risico´s            voor gezondheid en biodiversiteit.

In 2019 hebben we het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in Westerveld van Meten=Weten gehad, een rapportage van 12 genomen monsters van planten, grond, mest en oppervlaktewater waarbij 57 verschillende bestrijdingsmiddelen en biociden zijn aangetroffen.

Nu, 2020 wederom een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en het stapelen daarvan grote impact heeft op de natuur (insecten, bodemleven en de vogelpopulatie).

Bij D66 groeien de zorgen over de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het stapelen daarvan voor de gezondheid van onze inwoners, de biodiversiteit, landschap, natuur en water.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Kan GS melden welke vervolgacties op korte termijn zijn genomen met alle betrokkenen en tot welke resultaten dit heeft geleid?
  2. Is GS met ons van mening dat uit het nieuwe onderzoeksrapport blijkt dat er ook een directe verantwoordelijkheid voor de provincie is m.b.t. de zorgplicht rondom Natura 2000 gebieden?
  3. Zo ja, wat gaat GS ondernemen?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Is GS bereid om aanvullende maatregelen e/o eisen te stellen ter bescherming van ons water (drinkwater/oppervlaktewater/grondwater)?

 

Gepubliceerd op 07-06-2020 - Laatst gewijzigd op 07-06-2020