Steun ons en help Nederland vooruit

Hoofdpunten: economie

Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen in Drenthe kunnen wonen en werken. Een voorwaarde om jongeren in de provincie te houden is onderwijs dat goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt. Dus opleiden voor banen die ingevuld moeten worden. De provincie kan in dat proces een stimulerende rol vervullen in het samenbrengen van het bedrijfsleven en het onderwijs. Wij vinden dat de provincie zich daarbij moet richten op twee zaken:

 • een antwoord op de groeiende vraag naar arbeidskrachten
 • het vasthouden van jong talent in de regio

Daarvoor moeten projecten en samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven worden opgezet, steeds gericht op innovatie.

Zo breng je het onderwijs naar de bedrijven, krijgen diezelfde bedrijven invloed op de opleidingen en maken studenten op locatie kennis met het Drentse bedrijfsleven. Wat ons betreft ligt daarbij een nadrukkelijk accent op de ontwikkeling van duurzame innovaties en op de energietransitie. Waarbij wij willen bevorderen dat er in Drenthe speciaal daarvoor een techniekacademie wordt ontwikkeld.  Scholen die via hun opleidingen bijdragen aan deze doelstellingen – denk aan een lab voor energietransitie – moeten financieel ondersteund en beloond worden.

Wij willen ruimte geven aan het ondernemerschap. Vooral het MKB, dat het overgrote deel van de Drentse werkgelegenheid voor zijn rekening neemt, verdient aandacht en ondersteuning van de provincie. Maar er is meer te doen. Ook nu het economisch goed gaat, is er nog winst te behalen op het gebied van:

 • internationalisering (export)
 • innovatie
 • aantal startups (nieuw startende kleine bedrijven)
 • sociaal en circulair ondernemerschap
 • samenwerking met omliggende regio’s , vooral in Duitsland

Wij vinden dat de provincie op deze vijf terreinen programma’s en stimuleringsregelingen moet ontwikkelen en opstellen. Vooral ondernemingen die oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken en die bijdragen aan de circulaire economie, moeten daarbij kunnen rekenen op steun.

Duurzame bedrijfshuisvesting moet worden gestimuleerd. Wij vinden dat leegstaand vastgoed zoveel mogelijk moet worden hergebruikt. De provincie moet dit, o.a. met beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, mogelijk maken. Bij nieuwbouw van bedrijfspanden vinden wij dat er voorwaarden moeten worden gesteld aan de duurzaamheid er van. Ook het concentreren van bedrijven biedt veel duurzaamheidsvoordelen. Zo voorkomen we dat het landschap dichtslibt. Bovendien kunnen bedrijven dan eenvoudiger gebruik maken van elkaars energie, (rest)warmte, materiaalstromen en productiemiddelen en -faciliteiten.

Wij zijn voorstander van een circulair (kringloop) en starters-vriendelijk inkoopbeleid. De provincie heeft de plicht om zuinig om te gaan met het geld van de belastingbetaler. Daarbij moet de provincie goed te letten op de effecten die ingekochte producten en diensten hebben op mens en milieu. Aan inkoop binnen de provinciegrenzen is de provincie niet gebonden, wel aan de plicht duurzaam in te kopen.

Ondernemersklimaat en werkgelegenheid vragen om een goede infrastructuur, zowel digitaal als voor het vervoer van mensen en goederen. Wij vinden dat daarbij steeds moet worden gezocht naar optimale bereikbaarheid tegen de laagst mogelijke milieubelasting. Dat vraagt om twee belangrijke en verschillende zaken:

 • een goede doorstroming binnen de huidige infrastructuur
 • de ontwikkeling van alternatieven in het vervoer.

Het imago van Drenthe is een belangrijke factor voor de recreatieve sector. De provincie speelt daarin een (beeld)bepalende rol. Of nieuwe generaties toeristen kiezen voor Drenthe als bestemming hangt af van het merk ‘Drenthe’. In een gebied dat door buitenstaanders als één geheel wordt gezien en waarbinnen de afstanden tussen verschillende toeristische bestemmingen klein zijn, is gezamenlijk optrekken geboden. Wij vinden dat de provincie de regie moet nemen om de betrokken ondernemers, gemeenten en organisaties samen inhoud te laten geven aan dat merk.

Klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en een overmaat aan afval leiden tot steeds grotere problemen. De samenleving verbruikt grondstoffen in een hoger tempo dan de natuur ze kan leveren. Afval wordt daarna niet hergebruikt, maar als vervuiling teruggebracht in de natuur. Om de huidige levensstandaard en het veilig gebruik van voedsel en andere grondstoffen te waarborgen, zal er een circulaire (kringloop) economie op gang gebracht moeten worden. Met steeds meer korte gesloten ketens van grondstof, materialen en voedingsstoffen. Wij denken dat daarbij een verschuiving zal plaatsvinden van bezit naar gebruik en van financiële naar maatschappelijke waarde. Het principe van naoberschap maakt Drenthe bij uitstek geschikt om overheden, bedrijven en inwoners samen te laten werken aan het verkorten en sluiten van de ketens. De provincie moet die samenwerking mogelijk maken en gaande houden.

Wat wil D66?

 • Er komen innovatiewerkplaatsen van WO, HBO en MBO studenten, waar op locatie vraagstukken van Drentse ondernemers worden onderzocht.
 • Om het ondernemerschap te stimuleren, worden programma’s voor startende ondernemers, zoals de Ondernemersfabriek Drenthe, voorgezet en geoptimaliseerd.
 • Aanvullende en nieuwe vormen als hackatons worden daarbij ondersteund.
 • Nieuw ondernemerschap, waarbij maatschappelijke impact prevaleert boven winstmaximalisatie, wordt gestimuleerd. Dit gebeurt met programma’s waarin mensen worden opgeleid tot ondernemers en hun goede ideeën worden omgezet in een haalbaar ondernemingsplan.
 • Er moet worden onderzocht welke aanvullende mogelijkheden en locaties er (nodig) zijn om grondstofbanken te creëren. Met grondstofbanken wordt de schaarste aan grondstoffen tegengegaan en de lokale en regionale economie versterkt.
 • Drenthe moet zich blijvend inzetten voor samenwerking met Duitsland. Wij willen op het bedrijventerrein Europark in Coevorden-Emlichheim, samen met alle betrokkenen en bevoegde overheden, één of meer proeven opzetten, om als innovatieve grensregio de verschillen in regelgeving (glazen muur) weg te werken.
 • Leegstaand vastgoed (bijvoorbeeld agrarisch) mag worden hergebruikt voor bedrijfshuisvesting.
 • De provincie geeft het goede voorbeeld en koopt als regel circulair in.
 • Vergunningen voor nieuwe bedrijfsterreinen of winkelcentra worden alleen afgegeven als bestaande bouw of bedrijfsterreinen geen oplossing bieden.
 • Aan de nieuwbouw van bedrijfspanden moeten duurzaamheidseisen worden gesteld, zoals het volledig recyclebaar zijn van alle gebruikte materialen en grondstoffen.
 • Er komt één Noord-Nederlandse marketingstrategie voor de lange termijn, gericht op een herkenbaar merk.
 • Een concreet stappenplan moet de verbinding gaan vormen tussen bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie. Het doel is krachten te bundelen en van elkaar te leren, zodat er snel nieuwe korte en gesloten ketens zichtbaar zijn in de Drentse economie.
 • In de grensregio gaan wij actief grensoverschrijdend samenwerken met Nederlandse en Duitse overheden

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2019