Steun ons en help Nederland vooruit

Hoofdpunten: landbouw en natuur

 De provincie ontwikkelt een strategie die de Drentse circulaire voedselproductie verder helpt en zet daarbij in op het binnenhalen van Europese en landelijke subsidies.
 De provincie ondersteunt pilots voor het ontwikkelen van circulaire landbouw, met aandacht voor verhoging van de bodemvruchtbaarheid, natuur-inclusieve landbouw en technische innovaties, zoals toepassing van drones voor zuinig watergebruik.
 Initiatiefnemers die lokale en regionale voedselmarkten met korte ketens willen ontwikkelen, worden gefaciliteerd..
 Bij uitbreiding van landbouwbedrijven beoordeelt de provincie de aanvraag niet meer op basis van bouwblokgrenzen en aantal dieren, maar gebruikt criteria die gebaseerd zijn op circulaire landbouw, diervriendelijke productie en landschappelijke inpassing.
– De spuitvrije zones (geen bestrijdingsmiddelen) worden uitgebreid tot minimaal 10 meter langs oppervlaktewater, bij schoolterreinen en rond natuurgebieden.
 Er wordt een faunabeleid ontwikkeld dat ruimte biedt aan edelhert, wild zwijn en wolf en dat recht doet aan de belangen van landbouw en inwoners.
 De biodiversiteit wordt vergroot via het bevorderen van insectenvriendelijke en bloemrijke randen bij o.a. wegbermen, waterwegen en weilanden, parken, vijvers, randen van zonneparken en industriegebieden.
 De provincie levert een bijdrage aan het op peil houden van het aantal geschoolde imkers en het ecologisch beheer van het fijnmazig natuurnetwerk.
 Er komt financiele steun voor lokale burgerinitiatieven die met landbouwers willen samenwerken, zoals coöperaties voor natuur en landschapsbeheer.
 Medewerkers van de provincie in het buitengebied – denk aan toezichthouders en kantonniers – worden ingezet bij de naleving van natuur- en milieuregelgeving. Dat geldt ook voor rattenvangers, faunabeheerders en natuurbeschermers.
 De bezuinigingen op de ecologische hoofdstructuur (die alle natuurgebieden in Nederland met elkaar verbindt) worden ongedaan gemaakt. De provincie gaat jaarlijks 7,5 miljoen euro steken in de aanleg en inrichting van verbindingszones tussen natuurgebieden.
 De opvangmogelijkheden van water wordt vergroot met 2000 ha, om voorbereid te zijn op periodes van zware regenval of grote droogte. Deze gebieden kunnen naast de wateropvang meerdere functies hebben: o.a. drinkwatervoorziening, natte natuur of zonneparken op grotere schaal.
 Voor de verharding en verbreding van wandelpaden voor gehandicapten komt extra geld beschikbaar.
 Het aantal wandelroutes wordt uitgebreid in samenwerking met andere provincies en maatschappelijke organisaties.
 De toegankelijkheid van wandelpaden wordt verbeterd.

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2019