Steun ons en help Nederland vooruit

Hoofdpunten: energie

Ons belangrijkste thema van de komende periode (2019-2023) in Drenthe is de overgang van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. De zogenaamde energietransitie! Hiervoor willen we minimaal 5 % van de provinciale begroting vrijmaken als een extra inzet op het bestaande beleid van de Drentse Energieagenda. Het extra geld moet worden gebruikt om:

 • mensen met lage- en middeninkomens meer mogelijkheden te geven bij het verduurzamen van hun huis.
 • inwoners meer te betrekken bij het opwekken van duurzame energie.
 • bedrijven te helpen flinke stappen te zetten in het besparen en opwekken van energie en het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Wij staan open voor alle vormen van duurzame energie, maar de inwoners van Drenthe moeten zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen. Zij geven aan welke hernieuwbare energievormen ze willen en welke locaties daarvoor in aanmerking komen. Voor dat keuzeproces stelt de provincie, samen met de gemeenten, heldere voorwaarden op zodat het voor de inwoners vooraf duidelijk is:

 • wanneer en hoe ze hun invloed kunnen uitoefenen.
 • hoeveel invloed ze mogen uitoefenen.

Wij willen vervolgens ook dat de omwonenden van een nieuw project, meeprofiteren van de energie die in hun buurt wordt opgewekt.

Lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie staan voorop bij de keuze van de manier waarop in de provincie de overstap naar de hernieuwbare energie wordt gemaakt. De provincie realiseert de inpassing daarvan in overleg met gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Bij de overgang naar duurzame energie moeten er op een aantal gebieden nog grote stappen worden gezet:

 • gebouwde omgeving
 • bedrijfsleven

Wij willen dat alle Drentse woningen en bedrijventerreinen uiterlijk in 2040 met duurzame energie voorzien in de eigen energiebehoefte. Daarom willen we het actieplan Energieneutraal Wonen verlengen en gezamenlijke energieopwekking en -besparing op bedrijventerreinen subsidiëren.

De overheid hoort daarbij het goede voorbeeld te geven. Publieke gebouwen moeten daarom al in 2030 volledig verduurzaamd zijn. Verder vinden wij dat de provincie innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen in het Noorden actief moet benaderen om tot meer duurzame experimenten en projecten te komen. Ook andere innovaties op het gebied van energie verdienen de steun van de provincie. Zo is energieopslag een grote opgave. Hoe slaan we straks energie op voor periodes dat de zon niet schijnt en de wind niet waait?

De provincie wil dat er in 2050 in Drenthe evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als we verbruiken. Dus 100 %. Onderweg daar naar toe zijn er tussendoelen : 14 % in 2020 en 40 % in 2030. Maar in 2017 lag dit percentage in Nederland nog op 6,6 %. Het is dus tijd voor actie. Daarom willen wij flink investeren in de energietransitie. Om nu stappen te zetten in Drenthe.

 

Wat wil D66?

 • Alle nieuwe projecten voor wind- en zonne-energie in Drenthe worden voorzien van een participatietraject, zodat van te voren heel duidelijk is welke invloed de inwoners hebben (participatieladder)
 • Alle omwonenden van nieuwe projecten voor wind- en zonne-energie kunnen meeprofiteren van de opgewekte energie in hun buurt.
 • Inwoners krijgen, naast overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven een belangrijke rol bij het vaststellen van de manier waarop in Drenthe de energietransitie plaatsvindt.
 • Succesvolle regelingen die particulieren helpen hun energielasten te verlagen – zoals de Zonnelening Drenthe – worden verlengd.
 • Voor mensen met lagere en middeninkomens worden de energieregelingen toegankelijker. Zo nodig wordt het budget voor deze regelingen uitgebreid.
 • De provincie gaat samen met Drentse innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen in het Noorden meer duurzame projecten en experimenten opzetten.
 • Alle woningen en bedrijventerreinen in Drenthe zijn uiterlijk in 2040 energieneutraal. Voor publieke gebouwen geldt dit al in 2030.
 • De provincie verstrekt subsidie aan ondernemers die het opwekken van energie en het verminderen van energiegebruik op bedrijventerreinen collectief aanpakken.
 • De provinciale bijdrage aan het Actieplan Energieneutraal Wonen wordt voortgezet.
 • De provincie subsidieert innovatieve projecten op het gebied van o.a. energieopslag, restwarmte, microgrids, gelijkstroom, groengas en waterstof.
 • Het hele wagenpark van de provincie wordt bij de eerstvolgende vernieuwing volledig verduurzaamd.
 • Om al deze maatregelen te realiseren gaat het budget voor de Drentse Energieagenda naar minimaal 5% van de begroting.

De Drentse ondergrond mag niet worden gebruikt voor activiteiten als winning van aardgas en opslag van kernafval.

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2019