Steun ons en help Nederland vooruit

Hoofdpunten: mobiliteit

Wij zetten in op de fiets. Voor een veilige deelname aan het verkeer van de fietser, maar ook van de automobilist, moet Drenthe werk maken van vrij liggende fietspaden. De aanpak van het traject Beilen-Lheebroek, waar de provincie een bijdrage aan heeft geleverd, is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast willen wij andere en nieuwe vormen van mobiliteit stimuleren, zoals fietssnelwegen. Verder moeten er ook meer fietsen beschikbaar zijn bij de grote bus knooppunten, zoals Gieten, om reizigers sneller vervoer van en naar hun bestemming te bieden. De provincie gaat hierover in overleg met busmaatschappijen. Om de (sociale) veiligheid te verbeteren, moeten de fietspaden goed worden verlicht. Maar dan wel veel duurzamer dan nu het geval is. Bijvoorbeeld door het gebruik van sensoren. Hiermee komen we ook tegemoet aan de zorg voor echte duisternis. Iets waar we zuinig op moeten zijn omdat Drenthe zich met die duisternis onderscheidt van meer stedelijke gebieden.

Nieuwe initiatieven, zoals de schoolbus, die het openbaar vervoer in Drenthe vraaggerichter maken, verdienen alle steun. Er zijn nu in de daluren te veel onrendabele lijnen en lege bussen.

Een treinverbinding tussen Groningen en Almelo, via Emmen, moet worden gerealiseerd omdat het opmerkelijke voordelen biedt:

 • een realistische en betaalbare bijdrage aan de ontsluiting van de provincie
 • een stimulans voor veel mensen om het openbaar vervoer te gebruiken
 • één van de antwoorden op krimp in de regio
 • mogelijk maken van een toekomstige aansluiting op het Duitse spoorwegnet.

Om de huidige infrastructuur beter te benutten moet het vervoer over water worden gestimuleerd en geïntensiveerd. Bij de ontwikkeling van alternatieven passen onze plannen voor het stimuleren van de (elektrische) fiets, de aanleg van een netwerk van fietssnelwegen en het bieden van ruimte voor experimenten met nieuwe vervoersmiddelen, zoals zelfrijdende auto’s.

De provinciale motorrijtuigenbelasting mag alleen meestijgen met de inflatie als verdere investeringen in de energietransitie dit noodzakelijk maken. Drenthe kent veel dunbevolkte gebieden waar het bezit van een auto voor de meeste inwoners noodzakelijk is. Inwoners die overschakelen op duurzamere vormen van automobiliteit verdienen fiscale beloning. Ook op en om de wegen kan flinke milieuwinst worden geboekt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen in bermen. Of door energie uit opgewarmd wegdek nuttig te laten gebruiken.

Bij het sluiten van bestaande oversteken op wegen moet de provincie zorgen voor verkeersveilige en door de bevolking gedragen alternatieven. Spreiding van verkeer en het voorkomen van verkeersinfarcten heeft daarbij prioriteit.

Luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) heeft waarde als deel van de infrastructuur voor een goed vestigingsklimaat in Noord-Nederland. Maar die waarde is aan voorwaarden gebonden, want in een toekomstbestendig klimaatbeleid past geen vervuilende luchthaven. Daarom moet GAE zich ontwikkelen tot een innovatieve en duurzame luchthaven, met een voorhoedepositie op het gebied van hybride- en elektrisch vliegen. Ook zijn er mogelijkheden voor de luchthaven als innovatieplatform voor drones. Toekomstige investeringen in de luchthaven worden dan ook getoetst aan de inzet voor innovatie, duurzaamheid en omgeving. De bestaande bedrijvigheid rond de GAE is belangrijk voor Noord-Drenthe en heeft veel potentie voor de toekomst.

 

Wat wil D66?

 

 • Fietspaden en autowegen worden van elkaar gescheiden omwille van de verkeersveiligheid. De provincie maakt er samen met gemeenten geld voor vrij.
 • Bij grote busknooppunten worden OV-fietsen beschikbaar gesteld, zodat reizigers makkelijker van en naar hun bestemming kunnen komen.
 • Duurzame verlichting van fietspaden en fietssnelwegen wordt gerealiseerd met sensortechnologie.
 • Intiatieven die het openbaar vervoer vraaggerichter maken, zoals de schoolbus, worden ondersteund.
 • De provincie zet zich in voor de realisatie van een spoorverbinding tussen Almelo en Groningen via Emmen. Dit krijgt o.a. gestalte in een actieve lobby richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en in het samen optrekken met de provincies Groningen en Overijssel en de betrokken gemeenten.
 • Er wordt geinvesteerd in het netwerk van toegankelijke oplaadpunten voor e-bikes en elektrische auto’s op belangrijke locaties zoals recreatievoorzieningen, OV-knooppunten en carpoolplaatsen.
 • Wij gaan investeren in vervoer over water.
 • De provinciale motorrijtuigenbelasting stijgt alleen als er verdere investeringen noodzakelijk zijn in de energietransitie.
 • De provincie neemt het voortouw bij het realiseren van duurzame energieopwekking uit en langs provinciale wegen:
  • stimuleren van grootschalige plaatsing van zonnepanelen in bermen
  • navolging van het Zuid-Hollands initiatief om energie uit opgewarmd wegdek te laten gebruiken door inwoners.
 • Realisatie van verkeersveilige alternatieven voor het sluiten van oversteken op de provinciale wegen in overleg met de bevolking.
 • De Drentse samenleving wordt tijdig betrokken bij het tot stand komen van nieuwe plannen op het gebied van infrastructuur. Door wensen en behoeften van inwoners direct mee te nemen in de ontwikkeling van plannen, kan de provincie deze plannen beter afstemmen op lokale behoeften.
 • Luchthaven Groningen Airport Eelde gaat zich ontwikkelen als een innovatieve en duurzame luchthaven. Verdere investeringen van de provincie in de luchthaven worden getoetst aan inzet voor innovatie en duurzaamheid.

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2019