Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Democratie

Wij vinden dat de provincie er is voor haar inwoners en nooit omgekeerd. Het werk van de provincie moet voor iedereen te volgen zijn en de inwoners moeten er zoveel mogelijk bij betrokken worden. Wij willen een transparante, betrouwbare en toegankelijke provinciale overheid. Inwoners moeten weten wat ze van die overheid kunnen verwachten. De provincie hoort sober te zijn en verantwoord met publiek geld om te gaan. Daarom vinden wij dat het besteden van dat geld altijd kritisch getoetst moet worden. De provincie doet wat zij hoort te doen. Waar het verantwoord is laat de provincie taken over aan de private sector.

De mogelijkheden om inwoners te betrekken bij het maken en uitvoeren van provinciaal beleid moeten worden uitgebreid. Drenthe kent sinds 2018 het initiatief Drenthe in Debat, opgezet om inwoners over een bepaald onderwerp met elkaar in gesprek te brengen. Tot dusver bepalen Provinciale Staten de onderwerpen. Wij vinden echter dat inwoners die keuze zelf moeten maken. Drenten geven dan aan welk onderwerp ze belangrijk vinden. Provinciale Staten neemt dat over. En ook het Drents Panel, waarin zo’n 1600 Drentse inwoners zitten, kan naar onze mening veel vaker worden ingezet.

Provinciale Staten zijn het hoogste orgaan in de provincie. De leden zijn door de Drenten gekozen. Zij moeten daarom alle benodigde instrumenten tot hun beschikking hebben om het college van Gedeputeerde Staten te controleren en om zelf ook een initiatief te kunnen nemen. Door te kiezen voor een collegeakkoord op hoofdlijnen, willen wij meer ruimte geven aan Provinciale Staten om zelf met beleidsvoorstellen te komen. Zo bevorderen we het debat in de Staten, laten we ruimte voor nieuwe ideeën en doen we recht aan de positie van Provinciale Staten.

Wij vinden dat het oplossen van knelpunten niet gehinderd mag worden door
provincie-, gemeente- of landsgrenzen. Als knelpunten niet meer opgelost kunnen worden op het niveau van de eerstverantwoordelijke overheid, dan moet de mogelijkheid van opschaling bekeken worden. Sommige taken kunnen beter worden opgepakt op Noord-Nederlands niveau dan alleen op Drents niveau. En samen hebben de noordelijke provincies meer slagkracht. Kijk bijvoorbeeld maar naar de vorming van de Regiodeal Natuur inclusieve Landbouw, samen met Groningen en Friesland. Om deze redenen staan wij open voor opschaling van provincies. Ook de herindeling van gemeenten is bespreekbaar, als duidelijk is dat het leidt tot een nieuwe gemeente die beter tegemoet kan komen aan de wensen van haar inwoners. Verder vinden wij dat Drenthe (eventueel op Noord-Nederlands niveau) meer gebruik moet maken van de Europese subsidieprojecten.

Het oplossen van knelpunten mag niet gehinderd worden door provincie-, gemeente- of landsgrenzen