Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Natuur, voedsel en biodiversiteit

Een duurzame voedselproductie onderhoudt en versterkt de omgeving. Op deze manier krijgt de bodem de kans de grondstoffen steeds weer te blijven leveren, ook aan toekomstige generaties. De omgeving verandert dan in een natuurrijk landschap met een grote (agro) biodiversiteit en gesloten kringlopen van voedingstoffen en water. Door het sluiten van de kringlopen blijft het ecosysteem in evenwicht; het reproduceert zichzelf. Dit geldt voor een tuin, een boerderij, een landschap, een regio en voor de hele wereld. Drenthe heeft een goede uitgangspositie voor de transitie naar kringloop landbouw.

Wij vinden dat de kernkwaliteiten van Drenthe, als natuur, aantrekkelijk landschap en gezonde omgeving, verder versterkt moeten worden. Drenthe is een provincie waar het goed toeven is. Er zijn grote gebieden waar je rust, stilte en duisternis kunt ervaren. Die gebieden willen wij koesteren. Wij moeten ons goed voorbereiden op de klimaatverandering in de toekomst, die meer extreem weer tot gevolg zal hebben. Dat betekent dat wij moeten zorgen voor een leefomgeving met meer wateropvangcapaciteit:
- berging bij extreme buien
- buffer bij extreme droogte.
Drenthe heeft veel schrale zandgronden, die moeilijk water vasthouden. Drenthe heeft bovendien weinig grote wateren die als berging kunnen dienen. Drenthe is dus extra kwetsbaar. Daarom willen wij de bodemvruchtbaarheid verhogen, omdat een vruchtbare bodem veel meer water en koolstof vasthoudt. En wij zetten in op grootschalige maatregelen voor waterbuffering (zoals bij de Onlanden). Beide maatregelen vormen een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding op klimaatverandering.

De al jaren durende teruggang van de biodiversiteit (insecten, planten, vogels en land- en waterdieren) wordt nog altijd niet gestopt. Het debat hierover zit min of meer op slot omdat het wordt gedomineerd door een landbouw-natuur tegenstelling. Bij boeren, burgers en natuurbeheerders, die samen actief zijn in lokale natuur- en milieugroepen, leeft echter een groot besef dat het anders moet. Oude methoden die ons ontegenzeglijk veel welvaart hebben gebracht, zijn niet meer het recept voor de toekomst. Die gedachte wordt inmiddels breed gedragen. Wij streven daarom naar een voedselsysteem met:
- gesloten kringlopen
- eerlijker prijzen voor kwalitatief hoogwaardige landbouwproducten
- vergroting van het regionale voedselaanbod
- afname van vervoersbewegingen voor voedseltransport
- een gevarieerd landschap
- betere verbindingen tussen robuuste natuurgebieden
- meer natuur in bebouwde gebieden
- meer belevingsmogelijkheden (variëteiten)van de natuur
- en vooral meer biodiversiteit.

Drenthe kan als toeristische regio beter op de kaart worden gezet, als natuur en landschap aantrekkelijker zijn, als er een Drents voedselaanbod is en de landbouwgebieden weer drager zijn van biodiversiteit. De provincie moet de samenwerking bevorderen tussen de landbouw, de marktpartijen uit de voedselvoorziening en de natuur- en milieuorganisaties. Wij willen dat Drenthe naam maakt als ‘landbouw-natuurvoorloper’.

De provincie is als eerste verantwoordelijk voor het natuurbeleid, voor de financiering van natuur- en milieueducatie en voor het stimuleren van burgerinitiatieven voor natuur- en landschapsbeheer. Op het Drentse natuurbeleid is de afgelopen jaren door bezuinigingen echter te veel ingeleverd. Dat moet de provincie ongedaan maken.

Iedere Drent draagt bij aan het behoud van de natuur. Als tegenprestatie moet de Drenten dan ook kunnen genieten van de natuur. Mensen hebben er recht op natuur en landschap van nabij te ervaren. Dat kan via voet- fiets- en ruiterpaden en door een ruimere openstelling van natuurgebieden. Toegankelijkheid voor gehandicapten verdient daarbij extra aandacht. Daarbij moet, over provinciale grenzen heen, worden samengewerkt met belangenorganisatie, zoals bijvoorbeeld bij de Reest.

Oude methoden die ons ontegenzeglijk veel welvaart hebben gebracht, zijn niet meer het recept voor de toekomst.