Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Tekst algemene beschouwingen Begroting 2021

De Begroting 2021 en meerjarig is in evenwicht.

We halen geld uit de reserves omdat de baten iets lager zijn dan de lasten, en dat kan, de omvang van de reserves is meer dan voldoende.

 

Met het vaststellen van de begroting stellen we naast de financiële kaders ook de beleidsmatige kaders vast. Wat willen we gerealiseerd zien tegen welk bedrag!

D66 ziet graag ambitie en blijven investeren, flexibel en pro actief!

 

D66 is het met het college eens dat we in een onzekere tijd verkeren en dat we nieuwe opgaven hebben en moeten anticiperen op de gevolgen van de coronacrisis.

Op voorstellen die betrekking hebben op deze nieuwe opgaven kunt u op onze steun rekenen.

 

Het college schrijft dat hun ambities voor Drenthe nog fier overeind staan!

D66 vindt op een aantal beleidsterreinen dat de ambities ontbreken of wel hoger mogen zijn!

 

Voor Stad en Platteland: (Programma 2):

Voor een gezonde bodem, schoon water en een schone lucht is de natuur essentieel! Maar u stelt niet dat natuurherstel de hoogste prioriteit heeft! Wat is uw ambitie? Welke doelen wilt u behalen? En wanneer?

 

D66 vindt dat we voor een gezonde bodem, schoon water en een schone lucht meer mogen doen dan streven naar! of allianties sluiten! of slechts voldoen aan wettelijke eisen en doelen!

 

Economie en werkgelegenheid: (Programma 3)

Goed te lezen dat GS zich wil inzetten voor een vergroening van de economie. De lessen uit de coronacrisis hebben laten zien dat er meer draagvlak is gekomen voor productie van regionale ketens. Nieuwe kansen die we moeten benutten. Ook impact ondernemen hoort hier bij, ondernemen met een andere bedrijfsfilosofie met een verantwoorde balans tussen economie, mens en milieu.

 

Mobiliteit: (Programma 4)

Een heldere ambitie dat we in december 2024 met de trein van Emmen naar Rheine kunnen reizen. En aansluitend de ambitie om van Groningen via Emmen naar Rheine per spoor.

U vermeld ook een lobby bij het rijk voor een vervolgonderzoek naar deze Nedersaksen lijn. Wat D66 betreft mag dit dus een sterke lobby zijn.

 

Klimaat en energie: (Programma 5)

Van D66 mag het wel sneller, maar in dit programma hebt u in ieder geval concrete doelen geformuleerd, gekoppeld aan een termijn. Ook staat u open voor nieuwe systemen en technieken die een innovatieve bijdrage kunnen leveren aan de opgaven die we hebben in de energietransitie. Wij denken hierbij bv aan de ontwikkelingen en kansen die waterstof bieden. De ontwikkelingen m.b.t. gebruik van waterstof bieden mooie kansen.

 

 

D66  heeft in verkiezingstijd en bij de bespreking van de startnotitie van de RES al gevraagd om ook over landsgrenzen heen te kijken. Windmolens die we over de grens zien staan, maar niet in bedrijf zijn vanwege het eind van de  Duitse subsidietermijn.

Ook de energie die in Duitsland “over” is en wij mogelijk kunnen gebruiken kan ons mogelijkheden geven om in de tussentijd de netwerkproblematiek op te lossen. Wij zijn dan ook blij met het initiatief van de gemeente Emmen die hiervoor in overleg is met de buren aan de andere kant van de landsgrens. Daarnaast weten we dat de gemeente Losser (met steun van het rijk) een pilot wil starten met het gebruik van de energie van Duitse windmolens. We hopen dat GS ook naar deze initiatieven wil kijken en deze kansen wil benutten.

 

Levendig en sociaal: Programma 6:

Bij het bespreken van de cultuurnota hebben we onze zorgen over de effecten van de coronacrisis al benoemd. Goed dat het college met een steunfonds is gekomen en ook de minister heeft ingezien dat ze meer middelen voor Drenthe beschikbaar moest stellen. Onze oproep aan de gedeputeerde om bij gemeenten aan te dringen op het inzetten van de compensatiegelden voor de kunst en cultuur sector horen we al reacties vanuit de gemeenten dat door de provincie vragen zijn gesteld. Dank daar voor.

Kunst en cultuur, een sector waar we alert op moeten zijn nu de 2e golf een feit is.

 

De sociale agenda gaan we vanuit dat wanneer het voor het welzijn van onze inwoners nodig is dat plannen kunnen en moeten wijzigen vanwege de effecten van de 2e golf.

 

Middelen en mensen: (Programma 7)

Een duurzaam sluitende begroting is voor D66 vanzelfsprekend.

Bedragen zijn in tabellen goed inzichtelijk gemaakt, wij zouden voor de inhoudelijke stand van zaken ook graag de vooruitgang genoemd willen zien.

 

Investeringsagenda plus 2020-2023

 

De middelen zijn beschikbaar, de discussie over de besteding van de middelen van de investeringsagenda hebben we, terecht opgeschoven om meer zicht te hebben op de gevolgen van de coronacrisis en zo nodig een heroverweging te maken.

De 2e golf van de Corona is nu overal zichtbaar en de gevolgen zijn daardoor ook nog niet te overzien.

D66 maakt zich zorgen over de gevolgen voor onze inwoners van deze corona crisis. Het is goed om nu extra te investeren in de beleidsterreinen die het hardst getroffen worden.

 

D66 stelt daarom voor om de investeringsagenda zoveel mogelijk aan te wenden ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis, natuurlijk zolang dat noodzakelijk is.

 

Om de gevolgen zo goed mogelijk te bestrijden zullen we moeten blijven investeren, flexibel en pro actief!

 

Wij zullen de uitwerkingsvoorstellen die naar de staten komen dan ook beoordelen op de invloed die het heeft ter bestrijding van de gevolgen van de corona crisis