Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 december 2019

Uit de Statenfractie: 4 december Statencommissie Omgevingsbeleid woordvoering Anry Kleine Deters

Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

D66 heeft gevraagd om agendering van de brief van het college van GS en de brieven van vereniging Meten=Weten. Zoals in onze motivering staat vermeld wordt er, helaas al jaren gesproken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Jaren waarin alle partijen verder van elkaar af zijn komen te staan en verhoudingen verslechterd. Zorgen en onmacht nemen bij alle partijen toe. Het lijkt alsof niemand zich gehoord voelt.

Afgelopen juli waren we hier in deze zaal waarbij we een presentatie hebben gehad van het RIVM en het Onderzoek Blootstelling Omwonenden. Wij waren wel teleurgesteld dat er in het onderzoek slechts 1 gezin uit Drenthe, uit de gemeente Westerveld was benaderd en alle andere deelnemers van elders uit Nederland. En de meeste deelnemers waren niet woonachtig naast een bollenveld van Lelies. Inmiddels mag toch als bekend worden verondersteld dat bij deze teelt de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt? Duidelijk was de medewerker van het ministerie in zijn uitspraak dat de uitkomsten niet positief omarmt konden worden, maar te vroeg was om conclusies te trekken en er vervolgonderzoeken zouden moeten plaatsvinden.

D66 waardeert het dat de provincie het initiatief heeft genomen om samen met het ministerie een verkennend onderzoek te laten uitvoeren. De dames Kool en Buitenkamp hebben een verkennend onderzoek verricht waarin de brede zorg van alle partijen uitvoerig is beschreven.

Voorzitter, ik heb een bijzondere en dierbare band met Westerveld, de inwoners en organisaties. Het raakt mij om te zien hoe groot de zorgen en machteloosheid zijn. We hebben net de verschillende insprekers gehoord. Er bestaan zorgen over gezondheid, biodiversiteit, landschap en natuur. Ook beschreven in het rapport “Uitgesproken”. Het raakt me dat geen van de partijen zich gehoord voelen en emotie soms de enige vorm nog is om dat te uiten.

Het genoemde rapport “Uitgesproken” beschrijft hoe dit is ontstaan maar geeft ook handvatten voor de verschillende overheden, zowel op korte termijn als een structurele aanpak.
D66 is van mening dat met spoed acties ondernomen dienen te worden om invulling te geven aan deze handvatten.

In de brief van het college van 28 oktober jl schrijft u dat uit het genoemde rapport blijkt dat er veel te doen is om te komen tot een maatschappelijk en door telers geaccepteerde vergroening van de landbouwsector. Wij veronderstellen dat u met maatschappelijk geaccepteerde ook de inwoners bedoeld! Een duurzame, gezonde leefomgeving met een goede waterkwaliteit is van wezenlijk belang voor het welbevinden van alle inwoners en organisaties.

Het rapport “Uitgesproken” geeft een helder inzicht van het verkennend onderzoek en concrete suggesties. De constatering uit het verkennend onderzoek dat de discussie niet overwaait en dat burgers en telers dit niet samen kunnen oplossen is duidelijk: de overheden zijn aan zet!
D66 dringt aan op gerichte stappen om tot een oplossing van dit vraagstuk te komen.
De concrete adviezen uit het rapport:

Rijk:
– Aanpassen landelijke wet- en regelgeving.
– Inzetten van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium voor spuitvrije zones: afstand afhankelijk van de nabijheid van woningen, natuurgebieden en biologische bedrijven.
– Aanpassen toelatingssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen. Rekening houden met cumulatie en kwetsbare groepen, systeemgericht, jaarronde toetsing, meer groene middelen, meer  biologische middelen.

Provincie:
– Adequaat beleid in omgevingsvisie, waaronder Passende Beoordeling rond Natura 2000-gebieden, regels voor intensieve teelten t.a.v. bodem en grondwater.
– Stimuleringsbeleid (bedrijfsplannen intensieve teelt) in kader van o.a. de Regiodeal.

Waterschap:
– Kaders en consciëntieuze handhaving waterbeleid, AMVB Open Teelt.

Gemeente:
– Regie en faciliteren van dialoog tussen telers en omwonenden.
– Ruimtelijk ordenen van intensieve teelt binnen de gemeente, handhaven, meldpunt in stand houden.
– Komen tot/vernieuwen van convenanten. Ook de waterbedrijven kunnen hierin partij zijn.