Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Uit de Statenfractie: Begroting 2020, Algemene Beschouwingen

Begroting 2020
Algemene beschouwingen 13 november 2019.

 

Moties:
* Verduurzamen boerderijen passend in het landschap.
* Vergroenen schoolpleinen.

 

De Voorjaarsnota was beleidsarm en had geen uitgewerkt dekkingsplan. Daardoor hebben we nu de 1e algemene beschouwingen van deze Statenperiode.

D66 is deze Statenperiode ingegaan met het motto:
Nieuwe energie, voor iedereen! Nieuwe economie, van iedereen!

Kunst en cultuur is voor ons een onlosmakelijk onderdeel van beide items, overal waar kunst de verbeelding prikkelt en het cultureel klimaat weet te verrassen, wordt het leven rijker.
Vanuit onze idealen willen wij een bijdrage leveren om Drenthe iets mooier te maken.
D66 wil een provincie met een duurzame, sterke economie, met een aantrekkelijke en vitale leefomgeving. Klaar voor de geweldige uitdaging van de energietransitie. Drenthe verdient een samenleving waar welzijn voorbij gaat aan winst.

Waar hergebruik en synergie betekenis hebben als het gaat om economie en leefomgeving. Wij willen samenhang tussen stad en platteland en tussen landbouw en natuur.
Dat we vandaag veel wensen voor de provincie gaan horen is een rijkdom op zichzelf. Het betekent dat de basis op orde is. En dat is niet vanzelfsprekend, dat is een compliment waard.

Politiek is meer dan dromen en wensen over een betere provincie. Politiek is ambitieuze plannen waarmaken. Politiek is ook de verantwoordelijkheid nemen om belangrijke zaken die – hoewel ze soms zo vanzelfsprekend lijken – overeind te houden, ook bij tegenwind.
Voor mij gaat politiek over meer dan de dagelijkse verontwaardiging.
Politiek is er om de vraagstukken niet uit de weg te gaan, maar om juist te durven agenderen.

Soms komen de vragen ongevraagd op ons af. Dat is nu ook het geval. Om de natuur te beschermen moeten we de uitstoot van stikstof drastisch naar beneden brengen.
Het gaat er om dat politici laten zien waar zij voor staan. Dat wij hier in deze Statenzaal maatschappelijke discussies aanjagen en durven te beslechten.

Van D66 dus geen lezing over stilstand en behoud. Wat ons betreft richten we onze blik niet op onze schoenen, maar op de horizon.  Laten we kijken naar de horizon.
D66 wil een duurzame provincie waar aan de toekomst wordt gewerkt, waar inwoners staan voor elkaar. Een provincie waar je meedoet en waar dat gewaardeerd wordt. Een provincie die ons moto uitstraalt: nieuwe energie, voor iedereen!

Wij hebben al eerder gemeld dat we bij de begrotingsbehandeling en de bespreking van de investeringsagenda met voorstellen zouden komen. Wij realiseren ons dat niet alles direct kan, maar wij willen wel vooruitgang boeken als het om vormen van nieuwe energie gaat. Als we naar de horizon kijken willen we nieuwe energie, voor iedereen! Voor al onze inwoners, organisaties en bedrijven.

Voorzitter het gaat ook over bewustwording en zuinig omgaan met onze energiebronnen.
Wij hebben geconcludeerd dat informatie hierover niet gemakkelijk verkrijgbaar is. Ook adviezen over energiebesparing en mogelijkheden voor aanpassingen voor onze huizen worden niet op een eenvoudige manier aangeboden. Dit kan beter, wij vragen de gedeputeerde hier naar te kijken en zo nodig verbeteringen aan te brengen.

D66 zoekt ook naar kansen die er zijn als het gaat om nieuwe vormen van energie.
Nieuwe vormen die ook passen in ons landschap. Wij willen hiervoor een voorstel doen middels een motie genaamd Verduurzamen boerderijen passend in het Drentse landschap. Wij vinden dit ook een vorm van nieuwe economie, van iedereen omdat deze kleine windmolens zich ook lenen voor het verdelen van de lusten en lasten op de plek waar ze staan. En financiële voordelen bieden voor de eigenaren.

Als we naar de horizon kijken zien we een nieuwe generatie, die wat ons betreft niet de dupe mag worden van het beleid van nu. Een nieuwe generatie die zich bewust is van de vraagstukken van de toekomst. Een generatie die van ons mag verwachten dat wij mogelijkheden bieden voor hun toekomst. D66 vindt het belangrijk om het thema duurzaamheid mee te nemen naar de leerrijke omgeving van onze kinderen in een tijd waarin we met elkaar voor de energietransitie staan.
Wij willen hiervoor een voorstel doen middels een motie vergroening schoolpleinen.

Zoals gemeld vinden wij dat de nieuwe generatie niet de dupe mag worden van het beleid van nu.
Daarom hebben D66 en CU landelijk een generatietoets voorgesteld om bij alle toekomstige voorstellen na te gaan of ze wel eerlijk zijn voor jongeren. (als CU de motie heeft aangekondigd, anders 2e termijn) Dat wij de motie van de CU mede indienen mag dan ook vanzelfsprekend zijn.Maar is dit genoeg? Kiezen we voor behoud? Of voor optimisme en investeringen?

Wat D66 betreft is Drenthe geen provincie van renteniers, maar van pioniers. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren, nu en in de toekomst met een blik op de horizon.

2e termijn:
Moties:
* Verduurzamen boerderijen passend in het landschap.
Keuze boerderijen vanwege omvang erf.
Eigenaren zoeken naar mogelijkheden verduurzamen.

* Vergroenen schoolpleinen.
Pleinen eigendom van gemeenten, kennen allemaal de financiële positie van gemeenten. Wij helpen graag mee, met deze motie hopen we te ondersteunen waardoor een groener schoolplein een stap dichter bij kan komen.