Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 november 2019

Uit de Statenfractie; Extra Provinciale Statenvergadering van 6 november

Proces beleidsregels stikstof.

PAS (programma aanpak stikstof) sinds 2015 om stikstof in de natuur te verminderen en toch economische ontwikkelingen mogelijk te maken.
Mei 2017 afd. bestuursrechtspraak vragen aan Europese hof van justitie over PAS vanwege twijfel of PAS voldoet aan voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn.
Mei 2019 oordeelt raad van State dat de PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening. Vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd met habitatrichtlijn, niet vooraf uitgesloten dat depositie van stikstof niet leidt tot aantasting van de natuur.

Inmiddels 4 jaren geleden viel het besluit tot invoering van de PAS. Er waren voor en tegenstanders. Na het genomen besluit bleven er twijfels bestaan over de rechtmatigheid. Die twijfels hebben (zoals bekend) geleid tot het oordeel van de Raad van State (mei 2019) dat de PAS niet meer gebruikt kon en mocht worden.
Zowel landelijk als provinciaal zijn er vele overleggen van heroverwegen gestart om te komen tot het bijstellen van het besluit. De stikstofuitdaging was en is een gezamenlijke, die we ook samen het hoofd moeten bieden! Het treft alle sectoren: mobiliteit, industrie, natuur en landbouw. De belangen van alle sectoren zullen in de afwegingen meegenomen dienen te worden.
Het treft alle provincies in Nederland, vanzelfsprekend dat de provincies gezamenlijk optrekken om tot afstemming te komen en gezamenlijk het overleg met onze landelijke overheid voeren. Dat de sector landbouw hun zorgen wilden delen door op 1 oktober jl. een landelijk boerenprotest te organiseren is, in onze democratie hun goed recht. Drenthe was en is een provincie van overleg aan vele overlegtafels.

Op woensdag 8 oktober werden we door de gedeputeerde bijgepraat over de nieuwe beleidsregels zoals door hem afgesproken met zijn collega’s van de andere provincies. (vanuit het 1e advies van het adviescollege stikstofproblematiek).
Op vrijdag 11 oktober stuurt de regiobestuurder van LTO noord een brief aan het college van GS waarin ze vragen in de eerstvolgende vergadering van het college deze beleidsregels in te trekken. De eerstvolgende vergadering van GS zou dan (zoals gebruikelijk) op dinsdag 15 oktober zijn.
LTO noord wacht echter niet op een antwoord op hun vraag maar komt met een donderend protest op maandag 14 oktober naar ons provinciehuis. Blijkbaar is LTO noord niet tevreden over de gesprekken aan de overlegtafels met de gedeputeerde. Blijkbaar heeft LTO noord geen vertrouwen in het overleg met de gedeputeerde en geen vertrouwen in de bespreking van GS op dinsdag 15 oktober.

D66 distantieert zich van dit protest en de intimidatie in woorden en gedrag! D66 vindt het bijzonder spijtig dat het college van GS (blijkbaar unaniem) gezwicht zijn voor dit protest en de beleidsregels hebben ingetrokken. Het is een bevoegdheid van GS, maar niet onze keuze!
Wij worden er wel op aangesproken dat in Drenthe een afgesproken besluit wordt ingetrokken. Het raakt ook ons, het betreft ook onze Drentse gedeputeerde, als we geconfronteerd worden met berichten zoals (ik citeer): “In Drenthe hebben demonstrerende boeren triomfantelijk de ruggengraat van gedeputeerde Henk Jumelet in de lucht gehouden”. (einde citaat)

College van GS waarom? Als u van mening was dat het besluit niet goed zou zijn dan had u die afspraak met de andere provincies niet moeten maken! Of bent u met LTO noord van mening dat het overleg met u niet naar tevredenheid verloopt? Dat er tussen u en LTO noord onvoldoende vertrouwen is in overleg?
Voorzitter D66 is het met de CvdK van Groningen eens over zijn tekst (ik citeer): “Het is een groot misverstand dat je door geweld of door dreiging met geweld je zin makkelijker kunt krijgen. Zo hoort het niet te gaan in een democratie. Zo hoort het niet te gaan in een rechtsstaat.” (einde citaat)

Provincies die hun rug recht hebben gehouden kunnen vergunningen afgeven. Drenthe zal nu eerst nieuwe beleidsregels moeten vaststellen om vergunningen af te geven. U hebt er dus voor gekozen om Drenthe op slot te zetten, dat betreft en treft alle sectoren! De belangen van de boeren zijn niet belangrijker dan die van bv de bouwondernemers.
D66 vindt dit een onacceptabele positie van onze provincie en vraagt GS zo spoedig mogelijk met maatregelen te komen die voor alle sectoren in Drenthe van belang zijn.

Wij vinden dat de woon- en natuurcrisis primair moet worden vlot getrokken door de overstap te maken naar kringlooplandbouw. Ook goed voor dier, natuur, leefomgeving en een schoner klimaat. D66 wil dat er zo spoedig mogelijk een acceptabele oplossing komt zodat we ook in Drenthe vooruit kunnen met elkaar.