Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 december 2019

Uit de statenfractie: Extra Statencommissie Omgevingsbeleid op 6 december woordvoering Bouchra Zouine

Informatief GS Beleidsregels stikstof op basis van toestemmingsvereiste Wet Natuurbescherming.

Informatief GS Beleidsregels stikstof op basis van toestemmingsvereiste Wet Natuurbescherming.naar aanleiding van de brief van 4 december van GS en vaststelling binnen IPO op 10 december 2019.  Steeds vaker is de trend, dat het Rijk zicht terugtrekt en haar taken overdraagt aan gemeenten en provincies. Zo ook in het Stikstofdossier. Een superpoldermodel. Met omgekeerde rollen: Het Rijk als Systeem en processbeheerder, De provincies ‘ van onderop’ als besluitvormers en uitvoerders.

Dat laatste brengt met zich mee, dat het provinciebestuur moet optreden als regisseur, met in de hand juridisch houdbare beleidsregels, gebaseerd op heldere communicatie en een lange termijn visie wat betreft de Wet Natuurbescherming binnen landbouw-, bouw en natuursectorpartijen.

D66 waardeert de inspanningen van Gedeputeerde om PS- en Cieleden op regelmatige basis te hebben geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen m.b.t. Onderhandelingen met Rijk mbt Stikstofaanpak.  Ook D66 ziet graag dat de vergunningverlening weer spoedig op gang komt, de provincie staat te lang op slot. Dat is het directe gevolg van kortzichtige belangen en doelgroepenpolitiek geweest.

Echter, wij willen ook dat dit zorgvuldig gebeurt en dat bij Gebiedsgerichte Aanpak Processen, de regel moet zijn: De stikstofdepositie in natuurgebieden drastisch moet afnemen, dat de vrijgekomen stikstofruimte grotendeels wordt geïnvesteerd in direct herstel van kwetsbare gebieden. Dat de beleidsregels ten goede komen aan de inwoners van Drenthe en haar natuur, en niet alleen de bedrijven. Welzijn boven Winst.

Naar aanleiding van uw brief van 4 december, heeft D66 2 vragen.

1) U geeft aan dat de beleidsregels zijn afgestemd met de belangengroeperingen uit de Drentse samenleving. Ons is bekend dat een deel van de inwoners zich hier niet in vertegenwoordig voelen. Kan gedeputeerde aangeven of hij mogelijkheid ziet om deze groep inwoners zich onafhankelijk kunnen melden bij provincie in deze gesprekken?

2) Extern salderen met veehouderijen is tot 1 februari niet mogelijk. Kan GS een tijdlijn of datum aangeven wanneer de inhoudelijke maatregelen en/of randvoorwaarden gereed zijn voor de Gebiedsgerichte aanpak en processen.