Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Uit de Statenfractie: Motie verduurzamen boerderijen in het Drentse landschap

Motie verduurzamen boerderijen in het Drentse landschap.

Motie Aangenomen!

 

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 13 november 2019, ter behandeling van de begroting 2020.

 

Constaterende dat:
• Nieuwe vormen van duurzame en decentrale energievoorziening lokaal maatwerk dienen te zijn en de ontwikkeling daarvan dient te worden gestimuleerd,
• Zelfstandig ondernemers en agrariërs zoeken naar mogelijkheden om te besparen op de stroomrekening door zelf duurzame stroom op te wekken en zo het bedrijf helpen te verduurzamen,
• Lokale overheden soms (onbedoeld) beperkende regelgeving hebben voor het plaatsen van deze kleine windmolens
• Het provinciaal beleid deze ontwikkeling mits passend in het landschap en bij de kernkwaliteiten toestaat maar niet actief bevordert.

Overwegende dat:
• We graag nieuwe vormen van duurzame decentrale energie voor onze inwoners, organisaties en bedrijven aantrekkelijk willen maken,
• De gelijkmatige energieopwekking het elektriciteitsnet in balans houdt en het vraagstuk van energieopslag vereenvoudigt.
• Natuur en milieufederatie Drenthe en LTO Noord bereid zijn om deze ontwikkeling verder te helpen bijvoorbeeld op de onderdelen ruimtelijke inpassing en coöperatieve ontwikkeling.
• De provincie gemeenten kan ondersteunen bij het creëren van de goede uitnodigende (ruimtelijke) kaders en zo nodig met gemeenten daarover in overleg kan gaan.

Verzoekt het college:
1. In overleg met NMF Drenthe, LTO en gemeenten het plaatsen van de kleine windmolens in het landelijk gebied door zelfstandig ondernemers en agrariërs, zo mogelijk in samenwerking met lokale energiecoöperaties, aanjagen en stimuleren. Lokale initiatieven de mogelijkheid bieden om mee te delen.
2. Daarbij in overleg te gaan met gemeenten of er bereidheid is lokale belemmerende regelgeving daarvoor weg te nemen en daarbij indien gewenst ondersteuning te bieden.
3. Provinciale Staten te informeren over het vervolg (inspanningen en resultaten).

En gaan over tot de orde van de dag.

Fractie van D66 Drenthe: Mevrouw Anry Kleine Deters

Fractie CDA: De heer Bart van Dekken

Fractie GroenLinks: De heer Ewoud Bos

Fractie VVD: De heer Jan Smiths

Toelichting:
Het gebruik maken van duurzame en decentrale energievoorziening voor vele agrariërs en zelfstandig ondernemers, gevestigd in boerderijen (voldoende erf rond het pand) vaak een grote opgave is in het zoeken naar mogelijkheden.
De kleine windmolens, in de provincie Groningen succesvol zijn,
Er ook bij lokale energiecoöperaties belangstelling is voor co-ontwikkeling van deze molens en omgevings-ontwikkeling op basis van gedeeld eigenaarschap.
Deze kleine windmolens (de as van de molen niet hoger dan 15 meter en houten rotorbladen) ongeveer 30.000 kWu per jaar produceert,
De kleine windmolens zich ook lenen voor het verdelen van de lusten en lasten op de plek waar ze staan, weinig geluid/overlast voor de omgeving veroorzaken en financiële voordeel bieden voor de eigenaar,
De schaal van deze EAZ windmolen passen bij decentrale opwek, en mits goed ruimtelijke ingepast ook bij de schaal van de omgeving en van het Drentse landschap.
De bladen van de windmolen gemaakt zijn van duurzaam hout afkomstig uit de Drentse bossen;
De kleine EAZ windmolen gemaakt en geleverd wordt door een bedrijf in de provincie Groningen
Voor de kleine windmolen gebruik gemaakt kan worden van de SDE+ subsidie,
Deze molens zich ook bij uitstek lenen voor coöperatieve ontwikkeling van onderop in samenwerking met de omgeving.

Motie verduurzamen boerderijen Drentse landschap D66 steun 2 Statenfractie