Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Uit de Statenfractie: Motie Vergroening Schoolpleinen

Motie vergroenen schoolpleinen.
Motie aangehouden

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 13 november 2019, ter behandeling van de begroting 2020.

 

 

Constaterende dat:
• Een schoolplein een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen is en een educatieve functie heeft;
• Het aantal scholen dat geïnvesteerd heeft in de vergroening van hun schoolplein1 op één hand te tellen is;
• Vergroening van schoolpleinen bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit en aan het klimaatbestendig maken van het plein;

Overwegende dat:
• Het belangrijk is om het thema duurzaamheid mee te nemen naar de leerrijke omgeving van onze kinderen in een tijd waarin we met elkaar voor een energietransitie staan;
• De provincie Drenthe de ambitie zou moeten hebben om het aantal scholen dat ingezet heeft op vergroening en verduurzaming van hun schoolplein te vergroten;
• Extra financiële steun van doorslaggevend belang kan zijn voor een schoolbestuur/oudercommissie om in vergroening van het plein te investeren;

Verzoekt het college:
1. Om éénmalig 500.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van het vergroenen en verduurzamen van schoolpleinen van Drentse basisscholen, waarbij de te ontvangen subsidie per school maximaal 7500,- euro bedraagt;
2. Om hiertoe een stappenplan te maken op basis van ervaringen van andere provincies (Gelderland, Overijssel) en bijvoorbeeld de stad Amsterdam;
3. Hierover Drentse schoolbesturen/oudercommissies actief te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Fractie van D66 Drenthe: Mevrouw Anry Kleine Deters

Fractie Partij van de Dieren: Mevrouw Thea Potharst

Toelichting:
Een schoolplein is een belangrijke ontmoetingsplaats.
De schoolpleinen dienen te worden uitgerust met meer groen ter bevordering van de biodiversiteit en dat men gebruik maakt van duurzame en/of gebruikte materialen.
Het nieuw ingerichte schoolplein ‘rainproof’2 moet worden ingericht.
Het nieuw ingerichte schoolplein moet uitnodigen tot bewegen en dat de educatieve functie word vergroot.
Groene omgeving bijdraagt aan de gezondheid van kinderen en de leerprestaties positief beïnvloeden.
Het geld beschikbaar wordt gesteld op basis van een opgestelde begroting en dat er verantwoording wordt afgelegd middels een afrekening.