Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 oktober 2019

Uit de Statenfractie: Statencommissie FCBE 30 oktober 2019

Vergaderpunt 8. 2e Bestuursrapportage 2019 en 5e begrotingswijziging 2019

Het overzicht van de beleidsresultaten geeft een positief beeld van de voortgang in 2019.
Van de 368 geformuleerde beleidsresultaten ligt 94% op schema en 6% heeft wat aandacht nodig. 
Wij hebben wel 2 vragen:

 

Pagina 9.
17.2.2.01 Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat.
Hier wordt vermeld “Het aantal aanvragen loopt wat achter bij de verwachting”
Wat wordt er bedoelt met “wat achter”, dit kan liggen tussen de 50% en 10% en wat is de oorzaak van het achterlopen.
Daarna wordt vermeld “De provincie pleegt samen met betrokken gemeenten extra inzet”, moeten wij hieruit concluderen dat niet alle gemeenten mee doen met de Bedrijvenregeling Drenthe?

Pagina 13.
18.3.6.04 In stand houden van de infrastructuur van vaarwegen.
Uitvoeren project ‘Plaatsen zonnepanelen spaarsluis’. Hier wordt vermeld: “De benodigde middelen kunnen niet worden gevonden, Het project wordt voorlopig op de plank gelegd”.
Wij zouden het erg jammer vinden als dit project niet door zou gaan en het zou ook niet onze keuze zijn. Kan de gedeputeerde aangeven waarom de middelen niet gevonden zijn.

Vergaderpunt 9. Achtergestelde lening WMD

Wij zijn goed en voldoende bijgepraat door de gedeputeerde over de reden en noodzaak van het verstrekken van deze lening van 6 mln. aan de WMD. Wij vinden het belangrijk dat de WMD kan blijven investeren in de kwaliteit van ons drinkwater. Wij kunnen instemmen met het verstrekken van de lening.

Vergaderpunt 10. Subsidieaanvraag “Nice Matters” van het noordelijke innovatielab circulair

D66 vindt het belangrijk dat we werken met lokale kringlopen en een duurzame circulaire economie, die aansluiten bij onze duurzame doelen. De uitgangspunten van NICE kunnen wij volledig steunen als D66. Onder andere;
– de economische infrastructuur: door innovatieprojecten aanjagen en uitvoeren en daarmee een nieuwe markt creëren;
– de wijze van aanpak: met focus op het maatschappelijk bijdragen aan lokale & regionale vraagstukken met inzet van jong talent in een proces van al doende leren;
– de samenwerking met de Hanze in Groningen, NHL Stenden, de Rijksuniversiteit Groningen, het MBO in Noord-Nederland, door studenten onder andere tijdelijk medewerker te laten zijn van NICE, variërend van 10 weken tot 10 maanden.

D66 ondersteunt de subsidieaanvraag van NICE vol enthousiasme, ook NICE staat voor een Nieuwe Economie voor iedereen.
Wij stemmen dus in met het besluit voor het verlenen van een provinciale cofinancieringsbijdrage van € 600.000 ten laste van het budget Ruimtelijke Economisch Programma/Subsidies. Met het voorstel om de provinciale subsidieverlening de dezelfde te laten zijn als de REP-beschikking van SNN.