Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 november 2019

Uit de Statenfractie: Statencommissie FCBE Begroting 2020

Vergaderpunt 7. Begroting 2020, nota van aanbieding, Statenstuk 2019-903

Voor ons ligt de Begroting 2020 en de daarbij behorende nota van aanbieding.
Het is een goed leesbaar document en ook een sluitende begroting.
Maar de algemene indruk is dat het weinig vernieuwend is, veel bestaand beleid en weinig concrete resultaten geformuleerd.

Programma 2:
Stad en Platteland,

Staat vol met mooie zinnen zoals: pag17, “Wij stimuleren de productie van duurzame energie en beschermen ons landschap tegen de gevolgen van klimaatverandering”.
Maar in het vervolg zijn er weinig concrete maatregelen. Wij lezen onlangs in de krant dat een van de goede initiatieven die er in Drenthe zijn ermee stopt per 1 januari 2020, namelijk de Stichting Veldleeuwerik. Is het mogelijk dat het college de doelstellingen van de stichting omarmt en voor Drenthe zorgt dat de aangesloten Drentse ondernemers verder kunnen met de ingezette activiteiten?

Pagina 20, we lezen dat er gekeken gaat worden naar een Panorama Drenthe.
Wij hebben op 25 september een lezing van Rijksbouwmeester Floris van Alkemade over Panorama Nederland gehad. Naar aanleiding van deze lezing, zouden wij het goed vinden dat er een Panorama Drenthe komt, mits het goed en breed georganiseerd wordt.

Pagina 23, Vermindering van het aantal asbestdaken in Drenthe.
We lezen dat in 2020 25% van de totale opgave gesaneerd dient te zijn.
Hoe gaat het nu met de sanering, nu de wettelijke noodzaak is weggevallen voor de sanering van de asbestdaken? D66 vindt het belangrijk dat de sanering van de asbestdaken in Drenthe doorgaat.

Pagina 25: indicator: Waterkwaliteit van de oppervlaktewateren.
“beoordeling waterkwaliteit “goed” volgens Kaderrichtlijn Water 0% (2018)
Een kleine opmerking onder aan een pagina, maar als je verder kijkt naar dit cijfer dan kun je niet meer dan bezorgd zijn.
Waterschap: Hunze en Aa 50% matig, 31% ontoereikend en 19% slecht
Wat gaat het college ondernemen om de waterkwaliteit van de oppervlaktewateren op korte termijn sterk te verbeteren? Is er een plan van aanpak?

Integrale opgaven (regiodeals)
De regiodeal landbouw wordt wel in geld vermeld maar wij kunnen hem verder niet terugvinden in de nota van aanbieding en begroting 2020.
Waarom wordt de regeling niet beschreven en wat is de stand van zaken met betrekking de regiodeal landbouw.

Programma 3:
Regionale economie en werkgelegenheid

Wij missen hier de aandacht voor het sociaal ondernemen, sociaal ondernemerschap komt niet voor in de plannen voor 2020.
Op 13 juli 2016 is er motie M2016-29 staten breed aangenomen betreffende sociaal ondernemen. Naar aanleiding van de motie is er in juni 2017 een verkennende notitie “op weg naar de Drentse betekeniseconomie” gepresenteerd. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met betrekking het sociaal ondernemerschap en welke projecten er nog lopen?
Pagina 46: wordt gesproken over de inzet van de provincie Drenthe op economische terrein, deze inzet is uitgewerkt in de “economische koers Drenthe 2015-2019”, maar we behandelen hier de begroting 2020. Zijn er geen nieuwe ideeën en ontwikkelingen? Of komt er op korte termijn een nieuwe notitie?

Programma 4.
Mobiliteit en bereikbaarheid.

Er staan veel en goede plannen beschreven. wij missen in de begroting de toezegging van de gedupeerde van de realisatie van oplaadpunten voor de elektrische auto en fiets bij de OV knooppunten.

Programma 5:
Klimaat en energie.

Wat D66 betreft een van de belangrijkste onderwerpen en opgaven voor de komende 4 jaar. In de begroting en nota van aanbieding 2020 staan weinig concrete maatregelen, een dalende besteding t.o.v. 2019 en maar 0,98% van de begroting 2020 gereserveerd voor het totale programma. Ook de meerjaren begroting getuigd niet van ambitie.

In “Waar staat je provincie” zien wij in de tabel Productie van hernieuwbare elektriciteit, dat Drenthe 3e van onderen staat ( alleen Utrecht en Limburg presteren slechter) en Groningen presteert 3x zo goed. Wij maken ons ernstig zorgen over de daadkracht en ambitie van het college op dit terrein.
Kan het college concreet aangeven wat en hoe zij denkt de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren?