Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 januari 2020

Uit de Statenfractie, Statencommissie FCBE en OGB van 22 januari 2020

Bijdrage Statenlid Henk Pragt voor de vergadering van de Statencommissies FCBE en OGB 22 januari 2020.

 

 

 

Vergadering FCBE:

Punt 6. Brief van de heer H. van Houten van 21 september 2019 over ouderen en toegankelijkheid. Deze brief is geagendeerd door de CDA en GroenLinks
Het gaat over de ondertiteling van de programma’s van RTV Drenthe
Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat het nieuws ook voor hen toegankelijk is. Wij zijn het met de fractie van CDA en GroenLinks eens dat dat iedereen in Drenthe in staat moet zijn om de programma’s van RTV Drenthe te kunnen volgen. Wij hebben nog wel de volgende vragen voor het CDA en GroenLinks:
– Is bekend waarom RTV Drenthe is gestopt met de ondertiteling van zijn programma’s? Is dat alleen geweest van uit bezuiniging oogpunt of zijn er nog andere redenen geweest die mee gespeeld hebben met dat besluit?
– Er wordt alleen maar gesproken over ondertiteling? Is dit voldoende en is er ook gekeken naar mogelijke andere oplossingen?

Punt 7. KNSB gewest Drenthe van 29 oktober 2019 over de kunstijsbaan in Drenthe
D66 is voor goede sportaccommodaties in de provincie Drenthe en kan ook instemmen met een bijdrage van de provincie als er sprake is van een boven regionale voorziening.
D66 is wel van mening dat het initiatief, realisatie en organisatie dient te komen vanuit particuliere of gemeentelijk plannen. Zij zijn als eerste aan zet.
Wij delen dus niet de mening dat de provincie een aanjager rol heeft met betrekking het realiseren van een ijsbaan in Drenthe.

Punt 8. Agiostorting NOM en opheffing IFNN, statenstuk 2019-913
Als een initiatief, zoals het innovatiefonds Noord-Nederland, niet werkt zoals men dat verwacht hadden bij de instelling van het initiatief dan vindt D66 het logische en goed dat men stopt met dit initiatief. D66 kan ook instemmen met de beëindiging en opheffing van IFNN.
Om de middelen die vrijkomen door de liquidatie van IFN over te hevelen en in te zetten voor versterking van de liquiditeitspositie van de NOM kan op instemming rekenen van D66.
Wij hebben nog wel een vraag: Er wordt vermeld in de inleiding dat de liquidatie positie van de NOM al enige tijd onder het gewenste en afgesproken niveau zit. Hoe ver zit de NOM onder dit niveau? Wat is daar de oorzaak van?

Vergadering OGB:

Punt 5. Onteigening reconstructie N391 aansluiting Emmerweg, statenstuk 2019-914
Volgens mij kunnen we hier prima mee in stemmen en ik wilde hier dan ook geen inbreng hierop plegen.

Punt 7. Duurzaam veilig maken N375 (Gasselterweg) bij Ruinen, incl. onderbouwing. Door GroenLinks geagendeerd.
D66 begrijpt de vragen van GroenLinks. De vragen zijn in lijn met het standpunt van de D66 gemeenteraadsfractie De Wolden. D66 is wel van mening dat het goed zou zijn als het sluipverkeer, tussen Ruinen en Hoogeveen, ontmoedigd zou worden over de Gijsselterweg en kiest voor de route N375 en A28.
De vraag is nu of er een nieuwe keuze voorligt. We zijn benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde.

Punt 9. QuickScan Nedersaksen lijn: brief van het college van gedeputeerde staten van 10 december 2019. Door de Christen Unie geagendeerd.
D66 staat positief tegenover de Nedersaksenlijn en is het met de CU eens dat er voldoende redenen zijn om onderzoek naar de Nedersaksenlijn voort te zetten.
De sociaal-economische gevolgen voor het gebied dienen wat betreft D66 meegenomen te worden in de verdere studies evenals de aansluiting op het Duitse spoorwegnet.
Wij vinden het op basis van dit rapport en de fase waarin het onderzoek zich bevindt over de mogelijkheden van een Nedersaksenlijn te vroeg om nu al uitspraken te doen over het gewenste tracé.