Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 maart 2020

Uit de Statenfractie: Statencommissie OGB 4 maart 2020 woordvoerding Anry Kleine Deters

Statencommissievergadering  OGB 4 maart 2020

4. Rondvraag

Als inwoners zich organiseren om zich in te zetten voor een belang die onze inwoners betreffen en subsidie aanvragen voor hun activiteiten zijn wij van mening dat dit positief benaderd dient te worden. Deze inzet kan een thema of regio betreffen. Volgens onze subsidieverordening is het geen vereiste om namens alle inwoners te spreken of de gehele provincie te vertegenwoordigen. Recent is ons gebleken dat dit wel reden is geweest om een subsidieverzoek af te wijzen.

Onze vraag aan de gedeputeerde is of hij bij nieuwe subsidieaanvragen of aanvragen die een heroverweging vereisen hier nog eens goed over wil nadenken en ook inzet voor een thema of regio positief wil laten meewegen in zijn besluit.

7. Uitvoering Motie bestrijding eikenprocessierups (M2019-5, 3 juli 2019); brief van het college van Gedeputeerde Staten van 4 februari 2020  Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie VVD26 februari

Als D66 Drenthe zijn we mede indieners. We wijzen de Gedeputeerde nog extra de op initiatieven die vanuit de samenleving plaatsvinden, zoals plaatsen nestkastjes.

Punt 11. Ingekomen stukken OGB

B2: verzoek Muijzert presentatie over Spoor in het noorden van het land. Voorstel om voorafgaand aan commissievergadering de heer Muijzert een presentatie te laten geven.

C2: subsidieverstrekking uitvoeringsregeling Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW) verminderen perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s.

Voor het bereiken van een betere waterkwaliteit hebben LTO en het waterschap Hunze en Aa’s afgesproken om in 2012 op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten 80 % in 2021 hebben opgelost en 100 % in 2027. D66 Drenthe is tevreden met de aanpak voor 2021, kan de gedeputeerde uitleggen waarom de laatste 20 % 6 jaar moet duren?

D66 zou graag zien dat deze afspraken ook met de andere 3 waterschappen gemaakt worden, we horen graag wat de stand van die overleggen is.